E-iespējas, pakalpojumi

Visplašākais e-pakalpojumu klāsts pieejams Latvija.lv pakalpojumu katalogā
Šajā katalogā pieejami e-pakalpojumi šādām sfērām:

 Elektroniski aizpildāmās veidlapas:

 E-pakalpojumi

Atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas dokumentu pieprasīšanu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa:
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
tālr.: 67830682 , 67830684, fax 67830673
e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 15.00-19.00

Trešdiena: 09.00-12.00

Ceturtdiena: 12.00-15.00

  • Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa savu iespēju robežās sniedz atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, kā arī glabā civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus, kas reģistrēti no 1910. gada līdz 2012. gada 31. decembrim.
  • Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no dzimtsarakstu arhīva nosaka Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 738 „Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis” http://likumi.lv/doc.php?id=259605.

*Cenas eiro noteiktas, pamatojoties uz 2013.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.738 ”Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Piezīme: Par šajā pielikumā noteiktajiem maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu. Minētie noteikumi un cenrādis neattiecas uz personām, kas pieprasa dzimšanas, laulības un radinieku miršanas apliecības

  • Par pakalpojumiem no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot maksājumu kartes vai pieņemot kredītiestāžu izsniegtus maksājumu apliecinošus dokumentus.

Maksājumu rekvizīti par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva:

LR Tieslietu ministrija
Reģ. Nr 90000070045
Brīvības bulv.36, Rīga
Konts: LV04TREL2190455079000
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis : Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu izziņu (vārds, uzvārds)

Maksājumu rekvizīti par civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošām apliecībām:

Valsts Kase
Reģ. Nr.90000050138
Saņēmējs: valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis : Valsts nodeva 7 eiro par (vārds uzvārds) dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecību

  • Izziņas par laika posmu pirms 1910. gada jāpieprasa  Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048.
  • Izziņas par Rīgā sastādītajiem reģistriem par laika posmu no 1921. gada 1. maija jāpieprasa Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Brīvības ielā 86, Rīgā, LV – 1001, tālr. 67181261.

Pieņemšanas laiks:                                                                                                                            

  • Pirmdienās: 14.00-19.00
  • Otrdienās - piektdienās: 8.00-14.00

Avots: www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/ministrijas-pakalpojumi-1/atkartotu-civilstavokla-aktu-registracijas-apliecinosu-dokumentu-izsniegsana

Izmaiņas veiktas 2014.gada 13.oktobrī