Elektroniskai saziņai izmantojamie formāti

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu Līgatnes apvienības pārvalde pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus elektroniskos dokumentus, kas atbilst Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" prasībām.

Līgatnes novada domei adresētos, ar drošu elektronisko parakstu parakstītos, elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz iestādes oficiālo e-pasta adresi novadadome@ligatne.lv (pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 15 megabaitus); vai iesniegt USB zibatmiņas (flash), CD-R/RW vai DVD-R/RW datu nesējos.

Līgatnes novada dome pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473„Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī Līgatnes apvienības pārvalde pieņem šādus datņu formātus:
 

  • noformētam tekstam – DOC un DOCX;
  • elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX;
  • portatīvā dokumenta formātu PDF.
     

Pieņemot elektroniski parakstītus dokumentus, pašvaldība uz norādīto e-pastu nosūta paziņojuma vēstuli nosūtītājam par dokumenta saņemšanu. Gadījumā, ja elektroniski sagatavotais dokuments nav izlasāms, pašvaldība tā nosūtītājam lūdz iesniegt dokumentu citā formātā vai datu nesējā.

Piedāvājam iespēju noteiktus pakalpojumus pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu.