Jaunumi
Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām personām

Dažāda veida atbalsts tiek sniegts trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm). Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un varētu saņemt atbilstošos atvieglojumus, jāvēršas novada sociālajā dienestā, kur darbinieki izvērtē personas (ģimenes) materiālo situāciju un atbilstoši normatīvajiem aktiem piešķir statusu, izsniedzot izziņu.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 128,06 EUR, kā arī ir ievēroti citi nosacījumi (īpašumi, transporta līdzekļi, uzkrājumi u.c.), lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu. Trūcīgas personas ienākumu līmenis ir noteikts vienots visā valstī, statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes statusam un piešķir pēc iepriekš minētās kārtības.  Maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmeni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt pati. Līgatnes novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var iegūt, ja vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 285 EUR.

Kādu atbalstu var saņemt?

 • Atbalsts norēķiniem par elektrību trūcīgām un maznodrošinātām personām;
 • Eiropas Atbalsta fonda atbalstu – pārtikas, higiēnas un saimniecības preces, kā arī īpaši bērniem paredzētās preces;
 • Valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
 • Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses samazinājumu;
 • Zvērinātu notāru amata atlīdzības takses samazinājumu;
 • Tiesas izdevumu atvieglojumus;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi;
 • Pacienta iemaksas un līdzmaksājuma kompensācija par medicīniskajiem pakalpojumiem.

Kā saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību?

Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalstam nav jāpiesakās – nepieciešamos datus sniegs pašvaldības sociālais dienests, ja būs iesniegti dokumenti trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa iegūšanai. Atbalsts tiek piešķirts automātiski nākamajā mēnesī pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanas. Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu.

Kā saņemt Eiropas Atbalsta fonda atbalstu?

No 2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta fonda atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR, līdzšinējo 188 EUR vietā. Tāpat grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām personām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Eiropas Atbalsta fonda pasākumu realizēšanu veic biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”. Līgatnes novadā paku izdales punkts atrodas Spriņģu ielā 7, Līgatnē. Pakas izsniedz katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00. Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa.

Lai saņemtu cita veida atbalstu, pakalpojuma saņemšanas vietā jāuzrāda sociālā dienesta izsniegtā izziņa. Ieteicams pirms pakalpojuma saņemšanas vai maksājuma veikšanas painteresēties par iespējamiem atvieglojumiem, jo reizēm atvieglojumi ir noteikti pašas iestādes iekšējos normatīvajos aktos ( līdzmaksājums par mākslas vai mūzikas skolas apmeklējumu, pulciņiem utt.)

Līgatnes novada pašvaldība trūcīgām personām piešķir šādus pabalstus:

 • Garantētā minimālā iztikas līmeņa pabalstu (GMI);
 • Dzīvokļa pabalstu;
 • Veselības aprūpes pabalstu;
 • Ēdināšanas izmaksu atlaides bērniem Līgatnes novada izglītības iestādēs;
 • Pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Trūcīgām personām nav jāveic līdzmaksājums par aprūpes mājās pakalpojumu.

Maznodrošinātās personas Līgatnes novadā var saņemt veselības aprūpes pabalstu līdz 100 EUR gadā.

Vientuļās vai atsevišķi dzīvojošās maznodrošinātās personas, kuru ienākumi nepārsniedz 200 EUR mēnesī, var saņemt dzīvokļa pabalstu, kura apjomu aprēķina atbilstoši ienākumiem katram individuāli.

 

Detalizētāka informācija iegūstama šādās interneta vietnēs:

www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/4/atvieglojumi_220116.doc

www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/

www.ligatne.lv/saistosie-noteikumi185

 

Iveta Viļumsone

Līgatnes novada Sociālā dienesta vadītāja,

sociālā darba maģistre (Mg.soc.d.)

2019-03-12
Laika ziņas
Aptaujas