Jaunumi
Cēsu novada domes 21.aprīļa sēdē pieņemto lēmumu apskats
 
Cēsu novada domes 21.aprīļa sēdē pieņemto lēmumu apskats
 
Ceturtdien, 21.aprīlī notikušajā domes sēdē izskatīti 62 jautājumi, lemts par izglītības pakalpojumu pilnveidošanu, vides uzlabošanas pasākumiem, sabiedrības iniciatīvu atbalstu, saistošo noteikumu izstrādi, kā arī citiem jautājumiem. Šajā rakstā sniedzam informāciju par lēmumiem, kas skar iedzīvotāju ikdienu vai attiecas uz kādām konkrētām dzīves situācijām.
 
Izglītības joma
 
Lai turpinātu pilnveidot izglītības pakalpojumus Cēsu novadā, domes sēdē apstiprināts Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāns 2021./2022.m.g. – 2023./2024.m.g., kā arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāns 2022. – 2026.gadam.
 
Tāpat deputāti lēma par piemaksu nodrošināšanu Cēsu novada izglītības iestāžu darbiniekiem par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā.
 
Nekustamie īpašumi
 
Domes sēdē apstiprināts lūgums pagarināt sadarbības līgumu par sporta popularizēšanu un disku golfa laukuma izveidošanu uz pašvaldībai piederošas zemes. No 2021.gada sākuma disku golfa trasē Priekuļos ir izspēlēti 2272 sacensību apļi un 5053 treniņa apļi, trasi apmeklējuši nepilns 1000 unikālu spēlētāju, un 2021.gadā Latvijā šī ir 3 populārākā disku golfa trase.
 
Vides uzlabošana
 
Atbalstīts Priekuļu apvienības pārvaldes projektu konkurss un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”. Konkursu mērķis ir veicināt pārvalžu administratīvo teritoriju iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Plašāka informācija par konkursiem sekos jau 25.aprīlī.
 
Sabiedrības iniciatīvu atbalstīšana
 
Nolemts apstiprināt Līgatnes apvienības pārvaldes projekta konkursa nolikumu iedzīvotāju iniciatīva “Sabiedrība ar dvēseli”. Projekta galvenie mērķi ir iedzīvotāju sadarbības sekmēšana ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, ideju īstenošana un pašiniciatīvas veicināšana. Projektam varēs pieteikties no 25.aprīļa.
 
Lēmumu grozījumi
 
Noteikti finanšu grozījumi Cēsu novada domes lēmumā Nr. 137, kas nosaka “Rehabilitācijas centra "Līgatne"  atjaunošanu un energoefektivitātes paaugstināšanas realizāciju. Grozījumi saistīti ar projekta iesniegumu, kurā veikti precizējumi un papildus pievienoti nepieciešamie dokumenti.
 
Sēdes laikā tiek apstiprināti grozījumi lēmumā Nr. 143, kas precizē konkursa dalībnieku kritērijus un atlases procesu Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursā. Konkursā turpmāk varēs piedalīties fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un apņemas dibināt un reģistrēt uzņēmumu LR Uzņēmumu reģistrā, kā arī juridiskas personas - LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.
 
Konkurss tiks izsludināts ne retāk kā vienu reizi gadā, kā arī inovāciju balvas saņēmēju izvērtēs Cēsu Digitālais centrs vismaz 4 nozaru ekspertu sastāvā.
 
Sociālā joma
 
Notiks Jaunpiebalgas pašvaldības ambulances likvidācijas procesa uzsākšana. Veselības iestādē pakalpojumi netiek sniegti no 2022.gada 1.janvāra.
 
Finansējuma piešķiršana
 
Noteikts apstiprināt finansējuma piešķiršanu Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu nodrošināšanai, līdzfinansējumu skijoringa pasākuma organizēšanai, kā arī finansiālu atbalsta nodrošināšanu vasaras skolu izveidei. Vasaras skolas rada jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā, kā arī veido rīcības plānus Cēsu novada problemātikas risināšanai un attīstībai.
 
Rīcības plāni
 
Sēdē apstiprināts darbības plāns latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un koordinēšanai 2022.-2026.gadam, lai organizētu un koordinētu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus. Informācija par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem tiks izvietota uz informācijas stendiem pagastu pārvaldēs un pašvaldības informatīvajos kanālos, kā arī reizi gadā tiks organizēts seminārs par invazīvo sugu ierobežošanas pasākumiem. Turpmāk latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu visa gada garumā veiks Cēsu novada pašvaldības ekspertu darba grupa.
 
Savukārt, lai noteiktu vienotu pieeju aizliegumam audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus visā jaunizveidotā Cēsu novada teritorijā, tiek lemts par jaunu saistošo noteikumu izveidi “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novadā”. Deputāti atbalsta Cēsu novada teritorijas noteikšanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, nosaka nepieciešamību informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu, publicējot paziņojumu laikrakstā “Cēsu novada vēstis”, Cēsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesunovads.lv.
 
Saistošie noteikumi
 
Apstiprināti saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”. Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
 
Nodevu maksās fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecības ieceri, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no Cēsu novada būvvaldes būvatļauju vai būvniecības ieceres akceptu.
 
Tiek nolemts apstiprināt saistošos noteikumus ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu programmās”. 
 
Pieņemtie noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek piešķirtas stipendijas studentiem, kuri apgūst izglītības programmu, kas dod iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē. Novada pašvaldība katru gadu, līdz 1. jūlijam noteiks akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas sociālā darba speciālistu sagatavošanā.
 
Ceļu infrastruktūras un sabiedrisko ēku atjaunošanas darbi
 

Lai veicinātu ceļu infrastruktūras attīstības un atjaunošanas darbus, noteikts realizēt Jumpravas ielas un autoceļa Lieltītmaņi – Upesmuižnieki atjaunošanu Līgatnes pagastā, kā arī atbalstīta pašvaldības autoceļa Zaube - Jaungalžēni posma km 0.450 - 1.650 pārbūve, Zaubes pagastā. 

Tiks realizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un sadzīves notekūdeņu tīklu izbūve Spārē, Amatas pagastā, kā arī Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu.

 

2022-04-22