Jaunumi
Izglītības padome Līgatnes novadā

Līgatnes novadā kopš 2018. gada iesākta vērienīga novada izglītības sistēmas reforma, lai veidotu konkurētspējīgu un mūsdienīgu izglītības vidi. Izmaiņas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību, notikušas Līgatnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs – Līgatnes novada vidusskola strādā vienā ēkā, tāpat arī Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” un Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde, veiksmīgi darbu uzsākusi un labas vecāku atsauksmes saņēmusi Augšlīgatnes Jaunā sākumskola.

2018. gada 23. augustā tika izveidota Līgatnes novada Izglītības padome. Tajā darbojas visu Līgatnes novada izglītības sistēmā iesaistīto iestāžu vadītāji, darbam tiek piesaistīti arī izglītības jomas eksperti. Izglītības padome, gluži kā “lielisks lietussargs”, nodrošina sadarbību izglītības jautājumu risināšanā.

Izglītības padome, veicot esošās situācijas vērtējumu, faktoloģisko analīzi, izvirzīja skaidru redzējumu izglītības attīstībai Līgatnē, kas balstīts uz trīs pamatvērtībām – attieksme, drošība un personīgās izaugsmes iespējas. Tā kā padomē kopīgi darbojas Līgatnes novada izglītības sistēmā iesaistīto iestāžu vadītāji un metodiķi, tiek nodrošināta informācijas apmaiņa par konkrētu izglītojamo spējām un vajadzībām, kopīgi tiek risinātas problēmsituācijas un veiksmīgāk var attīstīt izglītojamo individuālos talantus. Padome izstrādā priekšlikumus saistībā ar izglītības funkciju nodrošināšanu un virza tālāk mērķu sasniegšanai Līgatnes novada domē.

Kā vērtīgs ieguldījums ir pieņemtais Līgatnes novada izglītības sistēmas darbinieku Ētikas un vērtību kodekss, kurš palīdzēs stiprināt kopības garu, veidot atvērtu, labvēlīgu, cieņas un atbildības pilnu darba vidi ikvienā Līgatnes novada izglītības sistēmas iestādē.

Izglītības padomes ietvaros darbojas sākumskolas skolotāju metodiskā apvienība Līgatnes novadā, kurā ietilpst vispārizglītojošo izglītība siestāžu sākumskolas skolotāji un pirmsskolas izglītības iestāžu 5, 6-gadīgo izglītojamo pedagogi.

Pavisam drīz, februārī, Izglītības padome sāks darbu pie Līgatnes novada izglītības stratēģijas izveides, lai iedzīvinātu vērtības savā ikdienas darbā un precizētu – ko nozīmē “kvalitatīva izglītība” ikvienā izglītības sistēmā iesaistītajā iestādē.

Līgatnes novada Izglītības padome kopīgi ar izglītības jomas ekspertiem strādā, lai izveidotu mācību satura un pieejas mācībām vienotu sistēmu un pēctecību visās bērnu un jauniešu formālās un neformālās izglītības pakāpēs.

Dace Bērziņa -

Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

2019-02-06
Laika ziņas
Aptaujas