Jaunumi
Izsludina "LEADER" projektu 2. kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

 

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai

 

 

 

2017. gada 3. marts - 2017. gada 3. aprīlis

2. kārtai piešķirtais ELFLA

publiskais finansējums

 

 

Rīcībai 1.1. Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšana vai labiekārtošana

 

EUR  267 799,79

 

Projektu  īstenošanas termiņš

 

– Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

-  Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

50 000 EUR

70 000 EURuzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

 

Atbalsta intensitāte

65%

+5% projektiem, kurus realizē  jauns uzņēmums[1];

Kopprojektam – 70% 

 

 

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;                                                                                                                              5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), jaunu realizācijas veidu īstenošana. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija. Darba vides iekārtošana, uzlabošana. Tirdzniecības vietu iekārtošana. Tirdzniecības veidu dažādošana, izbraukumu tirdzniecība, e-vide, u.t.t .;                                  

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

 

Rīcības apraksts

 

Darbību apraksts:

Jaunu uzņēmumu radīšana un esošo uzņēmumu darbības attīstība;

Jaunu produktu, pakalpojumu izveide un esošo produktu un pakalpojumu attīstība;

Mājražošanas un amatniecības attīstība un dažādošana iepakošana un to realizēšana tirgū;

Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā, saražotās produkcijas iepakošana un to realizēšana tirgū;

Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu attīstība un dažādošana;

Jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība un esošo uzlabošana un dažādošana;

Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vieta);

Tirgus vietas iekārtošana, uzlabošana, labiekārtošana;

Citu veidu vietējās produkcijas tirgus noieta sekmēšana (piemēram, internetveikala ierīkošana, izbraukumu tirdzniecība );

Darbinieku produktivitātes un kvalifikācijas kāpināšana. 

Darbību īstenošanas vieta:

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijā, izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties arī ārpus biedrības realizētās vietējās attīstības stratēģijas teritorijas,tāpat vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „Cēsu rajona lauku partnerības” darbības teritorijas (atbilstoši MK Nr.125 3.1.punktam).

 

Papildus iesniedzamie dokumenti:

 

Projekta pieteikumam pievienotas fotofiksācijas, kas attiecas uz projekta īstenošanu (vietas, telpas, pamatlīdzekļu).

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijas 3.3. nodaļā Rīcību rezultātu rādītāji

Radīta jauna darbavieta;

Izveidots jauns uzņēmums;

Palielināts neto apgrozījums vai ražošanas apjoms;

Produktivitātes kāpināšanas iespējas izmantojuši darbinieki;

Izveidota mobila izbraukumu tirdzniecības platforma;

Izveidota vai labiekārtota vietējās produkcijas realizācijas vieta;

 

Izveidots internetveikals.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Elektroniski:

- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

Papīra formā:

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerības” birojā: Jāņa Poruka ielā 8 -317.kabinetā, Cēsis, Cēsu novadā.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.

[1]Par jaunu uzņēmumu tiek uzskatīts uzņēmums vai fiziska persona, kas uz projekta iesniegšanas brīdi plāno reģistrēt darbību vai reģistrācija nav vecāka par 1 gadu.  

Informācija un “Cēsu rajona lauku partnerības” vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam partnerības mājaslapā www.partneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā : www.lad.gov.lv .

 

Kontaktpersonas:Dace Melgalve tālr. 29467509, e –pasts: dace.melgalve@inbox.lv; Jāņa Poruka ielā 8 -317. kabinets, Cēsis, Cēsu novadā. LV4101. 

 


Publicēts 2017. gada 13. februārī

2017-02-13
Laika ziņas
Aptaujas