Jaunumi
Ķempju draudzē pagarināts pieteikšanās laiks iesvētes mācībai

Ķempju ev. luteriskajā draudzē ir pagarināts pieteikšanās laiks iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 19. februārī un notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums būs Vasarsvētkos, 4. jūnijā.

Iesvēte ir kā durvis, caur kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un saņemt grēku piedošanas pasludinājumu, kā arī nākt pie Sv. Vakarēdiena. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Iesvētes mācība ir jāiziet arī ikvienam skolas vecumu sasniegušam kristības kandidātam.

Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: ainars@kempji.lv

Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties nākt uz iesvētes mācību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju.

Jūsu iesniegtā informācija par sevi būs konfidenciāla.

 

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze 

www.kempji.lv


Publicēts 2017. gada 4. februārī

 

2017-02-04
Laika ziņas
Aptaujas