Jaunumi
Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Meklējam iespēju bērniem nonākt ģimeniskā vidē- audžuģimenē vai pie aizbildņiem.Varbūt tieši Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvāt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības?

2017. gadā Latvijā kopumā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 18% atradās audžuģimenēs, 4459 bērni jeb 67% atradās aizbildnībā, bet 1037 bērni jeb 15% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aprūpes iestādē.

Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene sniedz patvērumu bērnam, kas izņemts no ģimenes un visbiežāk nav juridiski brīvs. Pēc būtības audžuģimene ir starpposms, pagaidu mājas. Netrūkst gadījumu, kad bērns audžuģimenē nodzīvo līdz pilngadībai. Tā kā nekad nevar zināt, cik ilgi bērns dzīvos audžuģimenē, ir ļoti būtiski, lai bērni krīzes situācijā iespējami ātri nonāktu ģimeniskā vidē. Nereti audžuvecāki kļūst arī par bērna adoptētājiem, kad nokārtojas bērna juridiskais statuss.

Kas jādara, lai kļūtu par audžuģimeni?

1. Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli. 

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu. 

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. 

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību. Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē. 

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

·         Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu:

o   par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu - 171 euro mēnesī;

o   ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni - 222,30 euro mēnesī;

o   ja trīs un vairāk bērni - 273,60 euro mēnesī.

·      Pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

o   Pabalsta apmēru bērna uzturam. Minimālais pabalsts bērna uzturam ir:bērnam līdz 7 gadiem-215 euro; bērnam no 7 gadiem-258 euro.

o   Pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamās lietas.

·         pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā. 

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Līgatnes novada Bāriņtiesā vai zvanot uz bāriņtiesas telefoniem: 64155640 vai mob. 26422362 

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

 

Līgatnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sandra Upmale

 

2018-04-25
Laika ziņas
Aptaujas