Jaunumi
Latvijas Vides aizsardzības fonds izsludina projektu konkursus

Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludinājusi projektu konkursus finansējuma saņemšanai vadlīnijās “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”,  “Ūdeņu aizsardzība”, "Multisektoriālie projekti", „ Atbildīgs dzīvesveids” un “Atbildīgs dzīvesveids – sabiedrības vides apziņas veicināšana”

Vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”:

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas 2 galvenās aktivitātes:

Aktivitāte 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai.

Projekta iesniegumu 3.1. aktivitātei var iesniegt pašvaldība. Minimālais pašu ieguldījums nav noteikts. Maksimālais no Fonda pieejamais finansējums vienam projektam ir 10 000.00 EUR.

Aktivitāte 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes (atbilstoši plānošanas dokumentiem) 

Projekta iesniegumu 3.2. aktivitātei var iesniegt pašvaldība, pašvaldību kapitālsabiedrība un/vai pašvaldības struktūrvienība. Minimālais pašu ieguldījums ir 10 %. Maksimālais no Fonda pieejamais finansējums vienam projektam ir 50 000.00 EUR.

Viena projekta ietvaros var īstenot vienu no aktivitātēm (3.1. vai 3.2).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 31. janvāris.

Vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”:

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes prioritāri aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai un aizsardzības pasākumiem, ja tie uz projektu iesniegšanas dienu ir noteikti spēkā esošā sugu vai biotopu aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums 190 000 eiro. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam nav noteikta. Līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija vai zinātniska institūcija.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 30. marts.

Vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”:

Konkursā tiek atbalstīta ĪADT aizsardzība un apsaimniekošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības plānā.

Pieejamais LVAF finansējums 600 000 eiro. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 40 000 eiro. Minimālais līdzfinansējuma apjoms – 10% no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institūcija vai pašvaldība.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 23. marts.

Vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”:

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes kas vērstas uz vides stāvokļa uzlabošanu un esoša, potenciāla vides stāvokļa apdraudējuma riska novēršanu.
Pieejamais LVAF finansējums 260 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam 30 000 EUR. Līdzfinansējums ne mazāk kā 30 % no projekta kopējām izmaksām.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas pašvaldība.
Projektu koncepciju iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 2. marts.

Vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids – sabiedrības vides apziņas veicināšana” aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”:

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti reģionāla vai nacionāla mēroga projekti, kuru ietvaros tiek rīkotas akcijas ar mērķi izglītot sabiedrību par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Pieejamais LVAF finansējums 90 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 12 000 EUR. Minimālais līdzfinansējuma apjoms 10 % no projekta kopējām izmaksām.
Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 2. marts.

Vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”:

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru ietvaros tiek paaugstinātas jauniešu zināšanas vides izglītības jomā un veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību, kā arī veicināta vides apziņas veidošanās.
Pieejamais LVAF finansējums 70 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 8 000 EUR. Projekta īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta prasība.
Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā. 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23. februāris.

Projektu konkursu nolikumi un tā pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”. 

Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas Pašvaldību savienības un LR Vidzes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnēs izvietoto informāciju.

2018-01-17
Laika ziņas
Aptaujas