Jaunumi
Līgatne iesaistās multimodālās agrīnās intervences programmā STOP 4-7


Laba ziņa ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus, ir citas uzvedības problēmas komunikācijā ar apkārtējiem). Jums kopā ar bērna skolotājiem arī Līgatnē ir iespēja piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

Ar Līgatnes novada domi (tagad – Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldi) noslēgts trīspusējs sadarbības līgums līdz 2022.gada 31.decembrim ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju” par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu Latvijā.

Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, un tā ietver:

  •    2 izvērtēšanas konsultācijas
  • 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundu garumā  pirmdienās )
  • 10 vakara nodarbības vecākiem (divu stundu garumā trešdienu vakaros)
  • 4 nodarbības ar bērnu pedagogiem (trīs stundu garumā katra)
  • individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem atbilstoši vajadzībām.
  • Nodarbības vada pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi. Līgatnē tie bija 2 pedagogi un 2 psihologi.

Pirmās intervences grupas nodarbības visām iesaistītajām pusēm (bērniem, vecākiem, skolotājiem) Līgatnē, piemērojoties aktuālajām epidemioloģiskās drošības prasībām, notika no šā gada maija līdz jūlija vidum. 11 bērni labprāt iesaistījās nodarbībās un jaunajos izziņas procesos. Skolotāji, kuri ikdienā pavada laiku ar bērniem, dalījās ar treneriem savā pieredzē, sadzirdēja arī profesionālu padomu sarežģītu situāciju risināšanai.

Ar lielu interesi gaidījām vecāku atziņas nodarbību noslēgumā. Vecāki, procentuāli (no 100%) izvērtējot savas gaidas un sasniegumus, ko devusi kopīgā darbošanās intervences grupā, novērtējuši tās  robežās no 50% līdz pat 90%. Vecāki  atzīmē vairākas pozitīvās izmaiņas savu bērnu uzvedībā: bērni vairāk rotaļājas, kļuvuši atvērtāki, uzticas, mācās ievērot robežas, ir labas sadarbošanās prasmes – bērns kļuvis draudzīgāks, ir vērīgs, pacietīgs u.tml.

Daudzas lietas, ieteikumi, ko vecāki uzzināja, tiks izmantoti turpmāk, piemēram, pozitīvo pastiprināšana, uzslavu pareizs lietojums, STOP zīme problēmgadījumā, palīgā nāks pūķis no emociju termometra u.c. Vecāki atzīmēja arī, kas 10 nedēļu laikā ir mainījies viņos pašos, piemēram – “daudzas lietas ir sakārtojušās “pa plauktiņiem”; esmu kļuvusi saprotošāka savam bērnam – nevar gribēt, lai bērns uzvedas kā pieaudzis cilvēks; vairāk izprotu problēmu risinājumus; stingri pieturos pie noteikumiem, ievērojam tos arī paši; esmu mierīgāka; cenšos vairāk pievērsties bērnam” u.c.

Viss iepriekš minētais priecē, ka, sadarbojoties bērniem, vecākiem, skolotājiem un treneriem, ir izdevies iedot “makšķeres”/ “instrumentus” savstarpējai sapratnei un bērna veiksmīgākas, laimīgākas dzīves veidošanā. Labās iestrādnes jāturpina bērnam tuvākajā vidē – ģimenē un tur, kur viņš pavada lielu dienas daļu kopā ar saviem skolotājiem. Kopīgi mēs varam! :)

Otrās intervences grupas vecāku iesaiste un intervēšana plānota septembrī, nodarbību sākums – oktobrī.

Cēsu novada

Līgatnes apvienības pārvaldes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa

 

2021-08-17