Jaunumi
Līgatne piedalās projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Līgatnes novada pašvaldība 2017. gada 28. augustā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/04 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Līgatnes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei.

Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā paredzēts ieviest  sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Šajā projektā iesaistīta Līgatnes novada vidusskola. Projektā novadā paredzēts iesaistīt vismaz 10 skolēnu. Speciālisti ieteiks katram riska grupas skolēnam individuāli nepieciešamo atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības apguvē. Šobrīd ir sekmīgi tiek īstenoti individuālie atbalsta plāni. Par projekta līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai. Līgatnes novada pašvaldībai 2017./2018. mācību gada I semestrī paredzētais finansējums bija 1485,22 euro. 

Projekta koordinatore Līgatnes novada domē ir Dace Bērziņa (tālrunis 26866855), elektroniskā pasta adrese dace.ligsk@inbox.lv.

Vairāk informācijas par projektu www.pumpurs.lv.

 

2018-02-13
Laika ziņas
Aptaujas