Jaunumi
Līgatnes novada dome iznomā nekustamo īpašumu

 

Par nekustamā īpašuma Pilsoņu iela 2B, Līgatne, Līgatnes novads,

ar kadastra Nr. 4211 006 0042

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 006 0042 iznomāšanu   

 

Līgatnes novada dome 2018. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu (protokols Nr.7,18.§)  iznomāt nekustamo īpašumu Pilsoņu iela 2B, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 006 0042, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4211 006 042 ar kopējo platību 3990 m2 platībā (izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt precizēta) publiskas atpūtas vietas (dabas vērotāju parka, piknika vietu, latviska dārza, putnu un kukaiņu māju) ierīkošanai, attīstīšanai, uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, bez apbūves tiesībām, saskaņā ar pielikumu.  

1.    Nomas tiesība tiek noteikta uz 5 (pieciem) gadiem.

2.    Minētā mērķa īstenošanas termiņš – 2020. gada 1. jūlijs. Termiņa neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.

3.    Nomas maksa (bez PVN) gadā 100,00 EUR. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

4.    Ja uz Zemes nomu Pašvaldības izsludinātajā termiņā ir pieteikušās vairākas personas, tiek rīkota nomas tiesību izsole. Zemes nomas tiesību izsoli rīko Pašvaldības Kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas komisija saskaņā ar Domes apstiprināto izsoles nolikumu.  

Kontaktpersona - Pašvaldības Kustamās un nekustamās mantas izsoles un atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs  Ēriks Liepiņš mobilais tālrunis 29181845.

Zemes atrašanās shēma

 

07.05.2018.

 

2018-05-08
Laika ziņas
Aptaujas