Jaunumi
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvojamo māju apbūves zemi

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi: 

  • Egļu iela 6, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42110070092 – 4160 m2 ar nosacīto cenu EUR 7300,00;
  • Mēness iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42110070300 – 8301 m2 ar nosacīto cenu EUR 6500,00

un lauksaimniecības zemi:

  • “Grūdenīši”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620030166 – 5,93 ha ar nosacīto cenu EUR 14200,00.

Izsole notiks 2019. gada 3. septembrī plkst. 11:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim. Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes vienību Egļu iela 6 , Mēness iela 2, Līgatnē, Līgatnes novadā un zemes vienības “Grūdenīši”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā - izsoles noteikumi 

pieteikuma veidlapa

 

 

 

2019-08-06