Jaunumi
Līgatnes novada dome organizē aizbildņu un audžuģimeņu apmācības

Valstī noteiktais tiesiskais regulējums nosaka, ka, šķirot bērnu no ģimenes, bērnam primāri tiek nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa. Tāpat kā ģimenē klasiskā izpratnē, arī aizbildņiem jānodrošina ilgstoši kvalitatīva un pilnvērtīga, konkrētā bērna vajadzībām atbilstoša ikdienas aprūpe un bērna psihoemocionālajai attīstībai labvēlīga vide.

Lai veicinātu aizbildņu spējas un prasmes pilnvērtīgi īstenot Latvijas Republikas Civillikumā noteikto pienākumu, proti, aizvietot saviem aizbilstamajiem vecākus un pārstāvēt bērnus personiskajās un mantiskajās attiecībās, kā arī, lai novērstu dažādas problēmsituācijas aizbildnībā esošo bērnu aprūpē un audzināšanā, Līgatnes novada dome organizē aizbildņu, audžuģimeņu apmācības, kā to paredz normatīvajos aktos noteiktais regulējums (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 35.panta otrā daļa).

Apmācības tiek īstenotas atbilstoši izstrādātajai aizbildņu apmācības programmai, kas apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2005.gada rīkojumu Nr.1-9.1/14.

Apmācības notiks Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Dienas un interešu centra telpās.

Nepieciešamības gadījumā būs pieejams transports. Tālr. saziņai : 26433188 (Iveta Viļumsone – Sociālā dienesta vadītāja).

Pēc apmācību programmas apgūšanas (60 stundu apjomā) aizbildņu, audžuģimenes saņems apliecinājumu no Līgatnes novada pašvaldības. Paredzams, ka pēc apmācību beigām varētu izveidoties atbalsta grupa aizbildņu un audžuģimenēm Līgatnes novadā.

Apmācību kalendārs un tēmas
 

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa


 

Publicēts 2016. gada 8. novembrī

2016-11-09
Laika ziņas
Aptaujas