Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 27.11.2018. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 1000 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām:

1.      cirsma – kailcirte īpašumā “Pagasta mežs-11” (kad. Nr. 42620090042) ar likvīdo krāju 516 m3 un nosacīto cenu EUR 27 541,00;

2.      cirsma – kopšanas cirtes īpašumā “Pagasta mežs-11” (kad. Nr. 42620090042) un īpašumā “Blogi” (kad. Nr. 42620100078) ar likvīdo krāju 67m3 un nosacīto cenu EUR 1202,00;

3.      cirsma – cita cirte īpašumā “Rīgas iela 5A” (kad. Nr. 42110090001) ar likvīdo krāju 93 m3 un nosacīto cenu EUR 1714,00;

4.      cirsma – ainavu cirte īpašumā “Brīvības iela 101-Zanderu kapi” (kad. Nr. 42110090006) ar likvīdo krāju 62 m3 un nosacīto cenu EUR 1169,00.

5.      cirsma - citas cirtes īpašumā “Pilsoņu iela 10” (kad. Nr. 42110060203), īpašumā “Parks” (kad. Nr. 42110060200; 42110060201), īpašumā “Gaujas 34A” (kad. Nr. 42110020032), īpašumā “Dārza iela” (kad. Nr. 42110050037) ar likvīdo krāju 54 m3 un nosacīto cenu EUR 720,00.

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 20. un 21. novembrī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 930.

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 26. novembrim plkst.1630 Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novada, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Mērījumu kopsavilkums

Cirsmu novērtējumi

 

 

2018-11-13