Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde 27. aprīlī

Domes sēde 27.04 pulksten 15.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē. 

Informatīvā daļa:

SIA “ZAAO” atskaite un prezentācija 

Darba kārtība:

1.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami” 2016. gada pārskata apstiprināšanu.

2.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes komunālserviss” 2016. gada pārskata apstiprināšanu.

3.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 2016. gada pārskata apstiprināšanu.

4.        Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.

5.        Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 17/…… „Grozījumi Līgatnes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā”” apstiprināšanu.

6.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un zemes nomas rēķinu dzēšanu  mirušām personām.

7.        Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā

8.        Par atbalstu Latvijas  politiski represēto salidojumam.

9.        Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON (reģistrācijas Nr. JC7390) atsavināšanu.

10.     Par pilnvarojumu Līgatnes novada Sociālajam dienestam.

11.    Par Līgatnes novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma – zemes vienības Rītausmas iela 12, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 007 0063, atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

12.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Jaungraviņas”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0016. 

13.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu iznomājamai zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā Nītaures iela 8, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0567 un platības apstiprināšanu.

14.    Par nekustamā īpašuma – zemes un ēku nodošanu dzīvokļu īpašniekiem Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

15.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Ozolnieki”,  Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0111 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0111.

16.    Par atteikumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam „Ozolkrogs”,  Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0022. 

17.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam – “Vīķi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 002 0001.

18.    Par “Noteikumi izglītojamo uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē” apstiprināšanu.

19.    Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

20.    Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

21.    Par Zojas Berjozas iesnieguma izskatīšanu.

22.    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

23.    Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

24.   Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

25.   Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

26.   Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 

 

 

 

2017-04-27
Laika ziņas
Aptaujas