Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde aprīlī

Domes sēde notiks 26. aprīlī pulksten 8.00 Dienas centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē.
Darba kārtība:

 1. Par jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu, nosaukumu piešķiršanu, uzmērīšanu un pirmreizēju ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.
 2. Par nekustamā īpašuma “Virsaiši”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 001 0110 sadalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu un nosaukuma maiņu.
 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam zemes vienībai „Ģērmaņi - 1”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0689.   
 4. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.
 5. Par grozījumiem “Līgatnes novada Starpinstitucionālās sadarbības padomes nolikumā”.  
 6. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
 8. Par Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina amata savienošanu.
 9. Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2017.gada peļņas izlietojumu.
 10. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””.
 11. Par Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktora apstiprināšanu amatā.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 13. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami” 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
 14. Par Līgatnes novada pašvaldības  kustamās mantas – koku (cirsmas) atsavināšanu.
 15. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Grūdeņos”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ) iznomāšanu.

 

 

2018-04-27
Laika ziņas
Aptaujas