Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde aprīlī

 

Domes sēde 25.04. pulksten 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4.

Informatīvā daļa: Līgatnes novada domes izpilddirektora E. Kurpnieka atskaite 

Darba kārtība: 

1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpašumā un valdījumā esošiem objektiem Līgatnes novada pašvaldības teritorijā.

2.      Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Vāveres”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0566 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0566

3.   Par nekustamā īpašuma “Zīladzi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0218 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu.

4.      Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmumā Nr. 18.5.§ „Par Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2033. gadam uzsākšanu”.

5.      Par Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019. – 2043. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

6.   Par Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 19/……. „Grozījums Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.

7.  Par Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.19/… „Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

8.      Par Līgatnes novada domes īpašumā esošo dzīvokļu īpašumu atsavināšanas procesa uzsākšanu.

9.  Par Elitas Cīrules atbrīvošanu no pašvaldības iestādes “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas.

10. Par Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 19/… “Grozījums saistošajos noteikumos Nr. 15/16 “ Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem” apstiprināšanu.

11.  Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

12.  Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2018. gada peļņas izlietojumu.

13.  Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” statūtos.

     

 

 

 

2019-04-26
Laika ziņas
Aptaujas