Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde augustā

  Domes sēde 24.08 pulksten 09.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē. 

Informatīvā daļa:

Par Līgatnes novada domes 2017.gada 25.maija lēmuma  “Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra” izpildi. /G.Liepiņa 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam –zemes vienībai “Birztaliņas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0203 ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0203.

2.Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

3.Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā “Par Līgatnes novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas ievēlēšanu”.

4.Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2017.gada 19.aprīļa lēmumā “Par Līgatnes novada pašvaldības pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektam “Krēslu iegāde Līgatnes kultūras namam”.

5.Par Līgatnes novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un tās locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu.

6.Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON (reģistrācijas Nr. JC7390) atsavināšanas veida maiņu.

7.Par Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu.

8.Par Līgatnes novada pašvaldības izglītības sistēmas reorganizācijas projekta izstrādes darba grupas apstiprināšanu, un tās darbības nodrošināšanai, līdzekļu piešķiršanu no Līgatnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.

9.Par finansējuma piešķiršanu sporta pedagoga atalgojumam.

10.Par Līgatnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17/….. “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

11.Par Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Līgatnes komunālserviss” klientiem Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā apstiprināšanu.

12. Par Siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Līgatnes komunālserviss”.

13.Par informācijas atklātības nodrošināšanu.

14.Par iesnieguma izskatīšanu.

15.Par iesnieguma izskatīšanu.

16.Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

17.Par atvaļinājuma piešķiršanu Līgatnes novada domes priekšsēdētājam Aināram Šteinam un domes priekšsēdētāja aizvietošanu atvaļinājuma laikā.  

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins

 

 

2017-08-24
Laika ziņas
Aptaujas