Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde februārī

Domes sēde 23.02 pulksten 15.00 Līgatnes pagasta kultūras nama kamerzālē Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

Darba kārtība: 

 1. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017.gadā apstiprināšanu.
 2. Par tirdzniecības atļaujas piešķiršanu z/s “IGĻUMI – 1” no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – autoveikals.
 3. Līgatnes novada domes projektu konkursa nolikuma iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu.
 4. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.
 5. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/….”Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā” apstiprināšanu.
 6. Par SIA “Brīze-M” iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par SIA “Līgatnes komunālserviss” pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
 8. Par turpmāko rīcību ar Līgatnes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu –– ugunsdzēsības transportlīdzekļiem GAZ 53 (reģ. Nr. BU2184) un GAZ 5312 (reģ. Nr. CU1648, GAZ 53 (reģ.Nr.FS5028).
 9. Par grozījumiem Līgatnes novada domes Pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumā
 10. Par deputātes Baibas Pelses iesnieguma izskatīšanu.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Cēsu iela 1, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 006 0012 un Robežu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 006 0010 zemes vienību robežu pārkārtošanai.  

Publicēts 2017. gada 13. februārī

2017-02-23
Laika ziņas
Aptaujas