Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde februārī

Domes sēde notiks 22. februārī pulksten 9.00 Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē.  

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra       Nr. 4262 002 0015 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.

2. Par pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma Lāču iela, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0916 nodošanu Dabas aizsardzības pārvaldei apmaiņā pret ceļu, kas ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0200 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0205 daļas.  

3. Par nekustamā īpašuma “Atmodas”, Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0076 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu.

4. Par nekustamā īpašuma “Eglaines”, Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0076 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.

5. Par nekustamo īpašumu – zemes vienību piekritību Līgatnes novada pašvaldībai

6. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

7. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

8. Par iesnieguma izskatīšanu.

9. Par Līgatnes novada Starpinstitucionālās sadarbības padomes sastāva apstiprināšanu.

10. Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – autoveikala.

11. Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu.

12. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā apstiprināšanu.

13. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu.

14. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Blodziņu mežs”, Līgatnē, Līgatnes novadā atsavināšanu.

15. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā  īpašuma “Lejas Vēveri”, Līgatnē, Līgatnes novadā atkātotas (trešās) izsoles rīkošanu.

16. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo  īpašumu-dzīvokļu Gaujas ielā 18-10, Gaujas ielā 14-13, Pilsoņu ielā 6-26, Līgatnē, Līgatnes novadā un Skolas iela 6-5, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atsavināšanu.

17. Par Līgatnes novada izglītības iestādes Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktora  amata pretendentu atlases atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu.

18. Par SIA “Līgatnes komunālserviss” pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

 

 

 

2018-02-22
Laika ziņas
Aptaujas