Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde janvārī

Domes sēde 25.01. pulksten 09.00 Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē

Darba kārtība:

1.         Par sabiedriskās apspriešanas “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novada administratīvajā teritorijā” rezultātiem.

2.      Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 18/…… “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

3.         Par zemes vienības lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam  „Pagasta zeme”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0688.  

4.         Par nekustamā īpašuma Dārza iela 8, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0474 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0474 daļas iznomāšanu.  

5.         Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanu

6.         Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra” un 2016.gada 25.februāra lēmumā “Par atalgojuma un darba slodzes noteikšanu Līgatnes novada Bāriņtiesai”.

7.         Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.

8.         Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.

9.         Par Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes dežūrskolotāja atalgojuma noteikšanu.

10.       Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”  darbinieku štatu sarakstu un amata atalgojumu no 2016.gada 1.februāra”.

11.       Par Līgatnes novada izglītības sistēmas reformas plāna apstiprināšanu.

12.       Par Līgatnes novada sākumskolas dibināšanu.

13.       Par Līgatnes novada sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

14.       – 22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

Informatīvā daļa:

1.         Izpilddirektora E.Kurpnieka ziņojums par Līgatnes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmuma “Par komunālo pakalpojumu tarifu aprēķina metodikas un uzskaites auditu SIA  “Līgatnes komunālserviss”” izpildi.

2.         Par deputātes B.Pelses atsevišķā viedokļa (02.01.2018., iesniegums Nr.1) pievienošanu 28.12.2017. sēdes protokolam.

3.         Par deputātes B.Pelses 15.01.2018. iesnieguma-priekšlikuma Nr.2 izskatīšanu.

 

2018-01-25
Laika ziņas
Aptaujas