Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde jūlijā

Domes sēde notiks 27. jūlijā pulksten 09.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē.  

Darba kārtība: 

1.      Par Līgatnes novada pašvaldības deputāta pilnvaru apturēšanu uz laiku.

2.      Par Līgatnes novada domes  saistošo noteikumu Nr.17/….. “Līgatnes novada pašvaldību pabalsti” apstiprināšanu.

3.     Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/… „Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.15/5 „Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

4.     Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/…. ”Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

5.      Par Līgatnes novada domes Administratīvās komisijas sastāva ievēlēšanu.

6.      Par Līgatnes novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas ievēlēšanu.  

7.      Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

8.      Par Līgatnes novada pašvaldības 2016. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.

9.      Par pārstāvja iecelšanu biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

10.  Par Līgatnes novada pašvaldības dalību darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ,,Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

11.  Par Līgatnes novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanu Līgatnes novada vidusskolas skolēnu apmācībai profesionālās pilnveides programmā “Projektu vadība”.

12.  Par atbalstu Līgatnes novada vidusskolas projekta “Autoskolas pakalpojumi Līgatnes novada vidusskolas skolēniem” īstenošanai.

13.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un zemes nomas rēķinu dzēšanu  personām.

14.  Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā.

15.  Par Līgatnes novada domes nekustamā īpašuma – ēkas „Blodziņi”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atsavināšanu.

16.  Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo  īpašumu – zemes vienības  Ķempju iela 10, Līgatnē, Līgatnes novadā un dzīvokļa Siguldas iela 1-5, Līgatnē, Līgatnes novadā  atkārtotās izsoles rīkošanu.

17.  Par Līgatnes novada domes nekustamā īpašuma – zemes vienības „Pagasta zeme- 36”  Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atsavināšanu.

18.  Par SIA “Līgatnes nami” 2016. gada peļņas izlietojumu.

19.  Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” 2016. gada peļņas izlietojumu.

20.  Par SIA “Līgatnes komunālsserviss” 2016. gada peļņas izlietojumu.

21.  Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līgatnes novada vidusskolā un Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē no 2017. gada 1. septembra.

22.  Par Līgatnes novada domes pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.

23.  Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2017. gada 15. jūnija lēmumā “Par Līgatnes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā”.

24.  Par lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes vienībai “Pagasta zeme 27”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

25.  Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā.

26.  Par iesnieguma izskatīšanu.

27.  Par iesnieguma izskatīšanu.

28.  Par iesnieguma izskatīšanu. 

 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins

 

                  

 

 

2017-07-27
Laika ziņas
Aptaujas