Jaunumi
Līgatnes novada domes domes sēde 25. maijā

Domes sēde 25.05 pulksten 15.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

Darba kārtība: 

1.            Par Līgatnes novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

2.          Par  Līgatnes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.17/…. „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.17/4 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2017.gadam” apstiprināšanu.

3.            Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo  īpašumu – zemes vienību Ķempju ielā, Līgatnē, Līgatnes novadā atsavināšanu.

4.            Par Līgatnes novada domes 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.17/….„Par  pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

5.           Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/….. ”Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

6.            Par Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu.

7.            Par Līgatnes novada domes atbalstu Līgatnes novada vidusskolas 11.klases skolēnu  izstrādātajiem projektiem.

8.            Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.

9.            Par atļaujas izsniegšanu SIA “R-Technology”.

10.          Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts Ceļi” Cēsu nodaļu.

11.          Par nekustamā īpašuma – nedzīvojamo telpu Pilsoņu iela 4 – 601, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 900 0524 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.

12.          Par kadastrāli uzmērīto nekustamo īpašumu – zemes vienību, Līgatnē, Līgatnes novadā,  un Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.

13.          Par nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra Nr. 4262 003 0106 ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda. 

14.          Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ozolnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0111 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0111.

 

 

 

2017-05-25
Laika ziņas
Aptaujas