Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde martā

Domes sēde notiks 23.03 pulksten 15.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē 

Darba kārtība:  

1.         Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 17/__„Grozījumi Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā”” apstiprināšanu.

2.         Par zemes vienību apvienošanu nekustamiem īpašumiem Meža iela 5 un Meža iela 7, Līgatnē, Līgatnes novadā.

3.         Par Līgatnes novada pašvaldības dalību darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ,,Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.  

4.         Par Līgatnes novada saistošo noteikumu Nr.17/…. „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Līgatnes novadā”” apstiprināšanu. 

5.         Par Līgatnes novadā esošu degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

6.         Par teksta precizējumu 2016. gada 27. oktobra Līgatnes novada domes lēmumā Nr. 14, 4.§ “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bitenieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0040 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0040”

7.         Par nekustamā īpašuma – neprivatizēto dzīvokļu Līgatnē, Līgatnes novadā un Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.

8.         Par nekustamā īpašuma – zemes Kalnu iela, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 005 0902 ar  kadastra apzīmējumu 4211 005 0902 uzmērīšanu, un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.

9.         Par nekustamā īpašuma – zemes un ēku nodošanu dzīvokļu īpašniekiem Līgatnē, Līgatnes novadā.  

10.     Par nekustamā īpašuma – zemes un ēku nodošanu dzīvokļu īpašniekiem Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.   

11.     Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes un apbūves “Lejas Vēveri, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4262 001 0121, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

12.     Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– kravas speciālo ugunsdzēsēju automašīnu GAZ – 53 (reģ. Nr. BU 2184) un GAZ – 53 (reģ. Nr. FS 5028) nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

13.     Par lokālplānojuma procedūras uzsākšanu

14.     Par Līgatnes novada domes publisko iepirkumu organizēšanas kārtības apstiprināšanu.

15.     Par darba organizēšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē 2017.gada vasaras mēnešos.  

16.     Par “Noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestāde informē pašvaldības iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi Līgatnes novadā” apstiprināšanu.    

17.     Par finansiālu atbalstu Mārtiņam Liepiņam. 


 Publicēts 2017. gada 13. martā

2017-03-24
Laika ziņas
Aptaujas