Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde martā

Domes sēde notiks 22. martā pulksten 09.00 Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

 Darba kārtība:

1.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami” 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

2.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes komunālserviss” 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

3.        Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

4.        Par Līgatnes novada domes 2018. gada 22. marta  saistošo noteikumu Nr.18/…..Par Līgatnes novada pašvaldības zemes nomu” apstiprināšanu.

5.        Par zemes ierīcība projekta izstrādi  nekustamam īpašumam “Lielbendiņi 3”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0725.

6.        Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Kalna Blogi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 010 0065. 

7.        Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Gaujas NP Līgatne”, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 004 0200 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0200 un 4211 005 0205.

8.        Par lokālplānojuma zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā redakcijas pilnveidošanu.

9.        Par līdzfinansējuma piešķiršanu “Līgatnes vēstures biedrībai”.

10.    Par maksas noteikšanu aprūpes mājās pakalpojumam.

11.    Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.18/… ”Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos 2018. gada 22. marta Nr.15/4 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un   bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” apstiprināšanu.

12.    Par Līgatnes novada domes 2018. gada 22. marta  saistošo noteikumu Nr.18/….. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””” apstiprināšanu.”.

13.    Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

14.    Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” direktora  amata pretendentu atlases atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu.

15.    Par Līgatnes novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes lēmuma “Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –– vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON (reģistrācijas Nr. JC7390) atsavināšanu” atcelšanu.

16.    Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.

17.    Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”  darbinieku štatu sarakstu un amata atalgojumu no 2016. gada 1. februāra”. 

        Informatīvā daļa:

1.      Bāriņtiesas priekšsēdētājas Sandras Upmales atskaite par 2017. gadu.

2.      Deputātes B.Pelses ziņojums par konferenci “Runā valsts”.

 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins

2018-03-22
Laika ziņas
Aptaujas