Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde martā

 

Domes sēde 28.03. pulksten 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4.

Darba kārtība:

Informatīvā daļa: Līgatnes novada domes izpilddirektora E. Kurpnieka atskaite

Darba kārtība:

1.            Par nekustamā īpašuma Līgatnes novada domei piederošās zemes vienības “Pagasta zeme 36”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, novērtējumu izvērtēšanu.

2.            Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Kalnarozītes”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0703. 

3.            Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Jāņkosas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 011 0004 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 011 0004. 

4.            Par nekustamā īpašuma “Strautmaļi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0049 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu.

5.           Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

6.            Par “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas kārtības Līgatnes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

7.            Par dzīvokļa īpašuma Gaujas ielā 8-3, Līgatnē, Līgatnes novadā iegādāšanos.

8.            Par mirušo personu parādsaistību norakstīšanu.

9.            Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.19/….. „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam” apstiprināšanu.

10.          Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā apstiprināšanu.

11.          Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA „Līgatnes komunālserviss”.

12.          Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes

tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA „Līgatnes komunālserviss”.

13.          Par Līgatnes pārceltuves maksas pakalpojumu noteikšanu.

14.          Par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošanai.

15.          Par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes novada pašvaldības investīciju projektam „Ķempju ielas pārbūve 1. kārta”.

16.          Par aizņēmuma nepieciešamību Upes ielas seguma pārbūvei Augšlīgatnē.

17.          Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/…. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu.

18.          Par atbalstu Līgatnes novada jauniešu dalībai motosporta sacensībās.

19.          Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami” 2018. gada pārskata apstiprināšanu.

 

Informatīvā daļa (slēgta)

Par iesnieguma izskatīšanu.

 

 

2019-03-28
Laika ziņas
Aptaujas