Jaunumi
Līgatnes novada domes komiteju sēdes un domes sēde novembrī

Līgatnes novada domes komiteju sēžu grafiks novembrī pagasta pārvaldes ēkā Nītaures ielā 6:

 • 14.11 pulksten 08.10 - Izglītības, kultūras , sporta un jaunatnes lietu komiteja
 • 15.11 pulksten 17.00 - Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja
 • 16.11 pulksten 15.00 - Finanšu komiteja              

Domes sēde 23. novembrī pulksten 09.00 Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē. 

Darba kārtība:

 1. Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu ģenētiski modificēto organismu audzēšanas aizliegumam Līgatnes novada administratīvajā teritorijā.
 2. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2009. gada 17. decembra lēmumā Nr. 13, 4. § “Par zemes vienību piekritību, piederību pašvaldībai vai valstij, vai nodošanu zemes reformas pabeigšanai”.
 3. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.  
 4. Par adreses piešķiršanu telpu grupām - dzīvokļu īpašumiem Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. 
 5. Par nekustamā īpašuma   “Timotiņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra       Nr. 4262 001 0129 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.
 6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Muižnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0283 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0283. 
 7. Par Līgatnes novada domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.17/… ”Grozījumi 2015.gada 26.februāra Līgatnes novada saistošajos noteikumos Nr.15/3 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu. 
 8. Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – zemes vienības “Parks”, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4211 002 0200 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 002 0201, daļas iznomāšanu.   

Informatīvā daļa:

 1. Par deputātes B.Pelses 13.11.17. iesnieguma Nr.45 izskatīšanu.
 2. Par deputātes B.Pelses 13.11.17. iesnieguma Nr.46 izskatīšanu.

 

 

2017-11-23
Laika ziņas
Aptaujas