Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde maijā

Līgatnes novada domes sēde notiks 24. maijā plkst. 9.00  Līgatnes pilsētā, Spriņģu ielā 4.

Darba kārtība:

1.            Par Dainas Klints apstiprināšanu pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” direktora amatā.

2.            Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Zvejnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 002 0050 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 002 0024.

3.            Par “Līgatnes novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība un komisijas darbības kārtība” apstiprināšanu.

4.           Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Noteikumi par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā”. 

5.            Par Līgatnes novada Izglītības padomes nolikuma apstiprināšanu.

6.            Līgatnes novada domes projektu konkursa nolikuma iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu.

7.            Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu vidēja termiņa plānošanas dokumentam 2019.-2023.gadam “Līgatnes novada Jaunatnes politikas stratēģijas projekts” Līgatnes novada administratīvajā teritorijā.

8.            Par Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu.

9.            Par Līgatnes novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.

10.          Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016.gada 1.februāra”.

11.          Par Līgatnes novada domes 2018.gada 24.maija  saistošo noteikumu Nr.18/…. „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu. 

12.          Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

13.          Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu–– dzīvokļu, Rīgas ielā 1-15, Rīgas ielā 1-16 un Rīgas ielā 3-16, Līgatnē, Līgatnes novadā izsoles rīkošanu.

14.          Par Līgatnes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.

15.          Par Līgatnes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

16.          Par noteikumu “Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā tās faktiskajā valdījumā esošās zemes vienības un to daļas” apstiprināšanu.

17.          Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 

Informatīvā daļa:

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.14 izskatīšanu.

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.15 izskatīšanu.

Izpilddirektora E.Kurpnieka ziņojums par Līgatnes novada domes 2018.gada 24.aprīļa lēmumu izpildi

2018-05-24
Laika ziņas
Aptaujas