Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes augustā

Domes sēde notiks 23. augustā pulksten 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4.

 

Informatīvā daļa:

 SIA “ZAAO” prezentācija un atskaite par atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā/ M.Vīgants

Līgatnes novada domes izpilddirektora E.Kurpnieka atskaite

Darba kārtība:

 1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līgatnes novadā
 2. Par zemes ierīcība projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Zvejnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 002 0050 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 002 0024.
 3. Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamiem īpašumiem Strautu iela 11, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0045 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0027 un “Graviņas”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0012 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0012 zemes vienību robežu pārkārtošanai.
 4. Par nekustamā īpašuma “Sniedzes”, Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0061 sadalīšanu, jaunu īpašumu izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu.
 5. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.18/… „Par  Līgatnes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” apstiprināšanu.
 6. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.
 7. Par grozījumu veikšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes Darba kārtības noteikumos.
 8. Par grozījumu veikšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
 9. Par grozījumu veikšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
 10. Par grozījumiem Līgatnes novada Izglītības padomes nolikumā.  
 11. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā „Par Līgatnes novada domes Atzinības raksta piešķiršanas komisijas izveidošanu, nolikuma un noteikumu apstiprināšanu”.
 12. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.18/… „Grozījumi Līgatnes novada    domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.
 13. Par Līgatnes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
 14. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līgatnes novada vidusskolā, Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā un Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē no 2018.gada 1.septembra."
 15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā no 2018.gada 1.septembra.
 16. Par atalgojuma palielināšanu Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskajiem darbiniekiem.
 17. Par Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes dežūrskolotāja atalgojuma noteikšanu.
 18. Par Līgatnes novada pašvaldības pieteikumu Eiropas Savienības Fondu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektam “Līgatnes novada grants ceļu pārbūve”.
 19. Par Siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Līgatnes komunālserviss”. 

 

Informatīvā daļa:

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.28 izskatīšanu

Par deputātes B.Pelses iesnieguma Nr.30 izskatīšanu

 

 

 

 

2018-08-23
Laika ziņas
Aptaujas