Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes februārī

 

Domes sēde 27. februārī pulksten. 09.00 Līgatnes pagasta Nītaures ielā 4.

Darba kārtība:

1. Par Līgatnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam).

2. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Blodziņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 006 0066 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu.

3. Par zemes ierīcība projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Jaunruki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0125 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 005 0125.

4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Upgaļi”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 007 0018 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 007 0018. 

5. Par pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Parks”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 002 0200 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu, uzmērīšanu un pirmreizēju ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda.  

6. Par pašvaldībai valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Rasas”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0132 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0132 sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu no jauna izveidotiem īpašumiem.

7. Par telpu iznomāšanu Līgatnes novada pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 008 0021 ēkā ar kadastra apzīmējumu 4211 008 0021 001 un zemes vienību daļas iznomāšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4211 008 0021 un valdījumā esošā nekustamajā īpašumā “Līgatnes upe” ar kadastra Nr. 4211 008 0919 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4211 008 0919. 

8. Par adreses piešķiršanu telpu grupai nekustamajā īpašumā Nītaures iela 8, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0567 ēkā ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0567 001. 

9. Par Līgatnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu 20/2 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” apstiprināšanu.

10. Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā apstiprināšanu.

11. Par finansiālu atbalstu.

12. Par finansiālu atbalstu.

13. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pīlādžu ielā 7-16, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atsavināšanu.

14. Par grozījumiem Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” Iekšējās kārtības noteikumos.

15. Par grozījumiem Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Iekšējās kārtības noteikumos.

16. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.

17. Par priekšlikuma iekļaut izpilddirektora mēnešalgā samaksu par kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu pašvaldības kapitālsabiedrībās izskatīšanu.

 

Informatīvā daļa:

Deputātes B. Pelses 21.02.20. iesnieguma Nr. 9 “Priekšlikuma izvērtēt 27.02.2020. domes sēdē jautājumu par 316 EUR izslēgšanu no domes priekšsēdētāja mēnešalgas apjoma” izskatīšana.   

 

2020-02-27
Laika ziņas
Aptaujas