Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes novembrī

 

Domes sēde notiks 22. novembrī pulksten 09.00 Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē.

Darba kārtība:

1.    Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu amatā.

2.    Par Līgatnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam)

3.  Par zemes ierīcība projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Strautu iela 11, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0045 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0027 un  “Graviņas”, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 005 0012 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4211 005 0012.

4.    Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības  “Mežsargi 2”, Ķempji, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 005 0173, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

5.    Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes  “Zvaniņi” nolikuma apstiprināšanu.

6.    Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

7.    Par Noteikumu pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijai rindā un uzņemšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu.

8.    Par saskaņojumu izglītības programmu licencēšanai Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē.

9.    Par saskaņojumu izglītības programmu licencēšanaiAugšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē  “Zvaniņi”.

10.  Par Līgatnes novada domes pārstāvja deleģēšanu Uzraudzības padomē.

11.  Par grozījumiem Līgatnes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.

12.     Par Līgatnes novada domes 2018. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/…„Grozījumi 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018. gadam” apstiprināšanu.

13.     Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

14.     Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”.

15.     Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

16.     Par Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra lēmuma “Par komunālo pakalpojumu tarifu aprēķina metodikas un uzskaites auditu SIA “Līgatnes komunālserviss” atcelšanu.

17.     Par Līgatnes novada domes īpašumā esoša transportlīdzekļa atsavināšanu.  

Informatīvā daļa: Par iesnieguma izskatīšanu

 

 

 

2018-11-23
Laika ziņas
Aptaujas