Jaunumi
Līgatnes novada domes sēde un komiteju sēdes septembrī

Domes sēde notiks 27.09. pulksten 09.00 Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 4.

Darba kārtība: 

1.            Par zemes ierīcība projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Grūdeņi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 003 0087 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 002 0024.

2.          Par nekustamā īpašuma - telpu grupas ”Skaļupes 3”- 602, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 42620020028001011 sadalīšanu un jauna īpašuma izveidošanu.

3.            Par adreses maiņu nekustamam īpašumam – telpu grupai Brīvības ielā 5 - 601, Līgatnē, Līgatnes novadā.

4.            Par lokālplānojuma zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

5.            Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2018. gada 24. maija lēmuma Nr. 8, 14. § “Par Līgatnes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” pielikumā.

6.            Par Līgatnes novada domes nominācijas Līgatnes novada „Gada cilvēks” piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu.

7.            Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”  vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020. gadam apstiprināšanu.

8.            Par grozījumu Līgatnes novada Izglītības sistēmas darbinieku Ētikas un vērtību  kodeksā.

9.            Par Līgatnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

10.          Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai Līgatnes novada izglītības iestādēm sadales kārtība”  apstiprināšanu.

11.          Par izdevumu savstarpējiem norēķiniem par Līgatnes novada domes izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018. gadā apstiprināšanu.

12.          Par interešu izglītības pulciņu maksas noteikšanu Līgatnes novada vidusskolā un Līgatnes novada Sporta centrā no 2018.gada 1.oktobra.

13.         Par grozījumu Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

14.          Par strukturālajām izmaiņām Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē.

15.        Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štatu sarakstu un atalgojuma noteikšanu no 2016. gada 1. februāra”.

16.          Par Līgatnes novada izglītības iestādes Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  amata pretendentu atlases atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanu.

17.          Par  iesnieguma izskatīšanu.

18.          Par finansējuma piešķiršanu Līgatnes novada jauktajam korim “Līgatne”.

19.          Par aizņēmuma nepieciešamību Fondu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta “Līgatnes novada grants ceļu pārbūve” īstenošanai.

20.          Par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošanai.

21.          Par Līgatnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr.18/….

“Grozījumi Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.17/22 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

22.          Par finansējuma piešķiršanu futbolkomandai “Līgatne”.

23.          Par grozījumu  deleģējuma līguma ar SIA „Līgatnes komunālserviss” apstiprināšanu.

24.          Par Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas un izcenojumu apstiprināšanas kārtības apstiprināšanu.

25.        Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

26.          Par Līgatnes novada domes 2018. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr.18/…. “Grozījumi Līgatnes novada domes 2015. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/16 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem” apstiprināšanu.

27.          Par Līgatnes novada domes 2018. gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.18/…”Grozījumu Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/16 “Līgatnes novada pašvaldības pabalsti” apstiprināšanu.

28.          Par Līgatnes novada domes 2018. gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.18/…. ”Grozījumi Līgatnes novada domes 2011. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā” apstiprināšanu.

29.          Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā “Par Līgatnes novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas ievēlēšanu”.

 

 

 

2018-09-28
Laika ziņas
Aptaujas