Jaunumi
Līgatnes novada domes janvāra sēdes kārtība

 

 

LĪGATNES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000057333, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110

Līgatnes pakalpojumu centrs tel. 64153176; e – pasts: novadadome@ligatne.lv

Augšlīgatnes pakalpojumu centrs tel. 64155636; e-pasts: ligatnes.pagasts@ligatne.lv

www.ligatne.lv

Līgatnes novada domes

sēdes  protokols

 

Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā                                  Nr. 1                        2021. gada 28. janvāris

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēde notiek: Attālināti ar videokonferences starpniecību.

 

Darba kārtība:

 1. Par Līgatnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31. martam).
 2. Par Amatu mājas telpu īri.
 3. Par Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra  saistošo noteikumu Nr.21/1 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu. 
 4. Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – autoveikala.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Ašmaņi”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0154 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0154.
 6. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Sarmas 8”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0504 apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0504.  
 7. Par nekustamā īpašuma “Skapari”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0211 sadalīšanu un jaunu īpašumu izveidošanu.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 9. Par Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu 21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021.gadam” apstiprināšanu.
 10. Par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Spriņģu iela 7, Līgatne, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4211 006 0038 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 006 0038 un ēkas uz tās ar kadastra apzīmējumu 4211 006 0038 001 iznomāšanu.
 11. Par Līgatnes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.21/3 “Grozījumi Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24/1“Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību”” apstiprināšanu.
 12. Par autoceļu V326 “Līgatnes stacija – Augšlīgatne” un V327 “Līgatnes stacijas – Līgatne” pārņemšanu Līgatnes domes īpašumā.  
 13. Par personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā, saskaņā ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.
 14. Par Līgatnes novada domes 2021. gada __. janvāra saistošo noteikumu Nr.__   “Grozījumi Līgatnes novada domes 2015. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15/7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes novadā”” apstiprināšanu.
 15. Par Līgatnes novada domes 2021. gada __. janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Līgatnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19/16 “Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā”” apstiprināšanu.
 16. Par Līgatnes novada domes 2021. gada __. janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Līgatnes novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 15/4 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”” apstiprināšanu.
 17. Par Līgatnes novada domes 2021. gada __. janvāra lēmuma Nr.__ “Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 1. aprīļa ārkārtas sēdes pieņemtajā lēmumā “Kārtība, kādā Līgatnes novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu.
 18. Par pārvaldes uzdevumu deleģējumu Līgatnes novada domes sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Līgatnes komunālserviss”.
 19. Par 2015.gada 2. septembrī starp Dabas aizsardzības pārvaldi un Līgatnes novada domi noslēgtā Nomas līguma  Nr.7.12/20/2015-P,  pagarināšanu un Līgatnes pārceltuves un ar to saistītās infrastruktūras nodošana bez atlīdzības Līgatnes novada (pēc 2021.gada 1.jūlija – Cēsu novada) pašvaldībai īpašumā.
 20. Par Kaspara Grīnfelda apstiprināšanu pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” direktora amatā.
 21. Par atbalstu ēdināšanai Līgatnes  novada izglītojamajiem  1.-4. klašu grupā attālinātā mācību procesa laikā

 

 

                                              

2021-01-27