Jaunumi
Līgatnes novadā jaunieši aicināti iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks – iesaisties!

Projekta mērķis - motivēt, aktivizēt jauniešus, piedāvājot neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes, speciālistu konsultācijas, dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgā darba aktivitātes, iesaisti NVO un jauniešu, vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumos, projektos, vizītes uz uzņēmumiem (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amatu meistara, īslaicīgas prakses uzņēmumos u.c.).

Katram jaunietim būs savs progammas vadītājs un mentors, kura vadībā tiks izstrādāta individuāla programma, lai nodrošinātu jaunieša pozitīvu tālāku virzību un attīstību. Mentora regulārs individuāls atbalsts tiks nodrošināts vismaz 20 stundas mēnesī.

Rezultātā– sekmīga programmas pabeigšana, iesaiste sabiedriskajā dzīvē (piemēram, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra)  vai izglītībā (piem., aroda apguvē vai darba tirgū, kā arī NVO darbībā).

Norises laiks – no 2016. gada septembra līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds. 

Katram pēc viņa vēlmēm un vajadzībām! Būs interesanti un lietderīgi – katram pēc viņa vēlmēm un vajadzībām – mācīties vai strādāt, apgūt arodu!

Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! Darīsim kopā un izdosies!


** Mentori darbā ar jauniešiem – Līgatnes novada aizrautīgie un entuziastiskie pašvaldības darbinieki – Santa Rudmieze un Viesturs Dumpis. Sīkāka informācija par projekta īstenošanu pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā vietnē:  http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Saziņai : Dace Bērziņa (Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste), tālr.26866855, e-pasts: dace.ligsk@inbox.lv

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts ,,PROTI un DARI!’ Nr.8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/11

 

2020-09-21
Laika ziņas
Aptaujas