Jaunumi
No 1.septembra spēkā būs jaunas valsts pirmsskolas izglītības vadlīnija

 

Autors: IK informācija @ 05.08.2010
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi noteikumus par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, kuras 3.augustā tika atbalstītas valdībā un kuras spēkā stāsies jau šā gada septembrī.
Tajās noteikts, ka pirmsskolas izglītības mērķis ir veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
Nepieciešamība pēc vadlīnijām tika konstatēta Liepājas Pedagoģijas akadēmijas pētījumā par vispārizglītojošo skolu 1.klases skolēnu gatavību pamatizglītības satura apguvei, Daugavpils universitātes pētījumā "Metodisko materiālu "Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas" izstrāde", Valsts prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas pētījumā "Pirmsskola kā stiprs pamats sabiedrības attīstībai", skaidro IZM.
Pamatojoties uz izstrādātajiem noteikumiem, turpmāk pirmsskolas izglītības programmu paraugus varēs pilnveidot atbilstīgi mūsdienu situācijai un veidot metodiskos ieteikumus mācību satura apguvei.
Saskaņā ar vadlīnijām pirmsskolas izglītības galvenie uzdevumi ir sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi, sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi, sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību, kā arī sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti un sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.
Pirmsskolas izglītības pedagoģiskā procesa galvenie pamatnosacījumi ir ievērot bērna vajadzības, intereses un spējas, kā arī nodrošināt viņa individuālo attīstību, ja nepieciešams, izstrādājot individuālu mācību plānu, kā arī sekmēt bērna pozitīvu pašizjūtu drošā un attīstību veicinošā vidē un nodrošināt bērna, pedagogu un bērna vecāku vai aizbildņu sadarbību.
Pirmsskolas izglītības pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanās un mācīšanas vienotībā, kurā tiek sekmēta harmoniska bērna attīstība atbilstoši personības attīstības likumsakarībām un vajadzībām, teikts noteikumos.
Saskaņā ar noteikumiem galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas - bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.
Noteikumos arī noteikts, kādam jābūt pirmskolas izglītības saturam un sasniedzamajiem rezultātiem.
Noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.septembrī.
Noteikumu punkts, kas paredz, ka pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem rakstiski informē viņa vecākus vai aizbildņus, stāsies spēkā 2011.gada 1.septembrī.
Avots: http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/no-1septembra-speka-bus-jaunas-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijas

 

2010-08-22
Laika ziņas
Aptaujas