Jaunumi
Paziņojums par lokālplānojuma 2. redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 27. septembra Līgatnes novada domes lēmumu (Nr.14) publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā 2. redakcija. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķi ir grozīt Līgatnes novada teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību atbilstoši Līgatnes novada stratēģiskajām interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku intereses un vēlmi teritorijā būvēt pārtikas ražošanas uzņēmumu ar veikala un muzeja telpām. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no 15.10.2018. līdz 05.11.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 31.10.2018. plkst. 17:00 Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē. 

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 5. novembrim Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV - 4110, vai arī sūtot elektroniski: novadadome@ligatne.lv. 

Ar lokālplānojumu var iepazīties Līgatnes novada domē tās darba laikā:pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30, trešdienās no 8:00 - 18:00, piektdienās no 8:00 - 15:00, vai interneta vietnē www.ligatne.lv un ģeoportālā geolatvija.lv. 

geolatvija.lv saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12492

 

2018-10-04
Laika ziņas
Aptaujas