Jaunumi
Pieņemts Līgatnes novada pašvaldības budžets (skaitļi un fakti)

26. janvārī Līgatnes novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja pašvaldības 2017. gada budžetu. Budžeta plānotie ieņēmumi ir 3 305 398 eiro, kas ir par 4,7% vairāk nekā 2016. gadā, bet plānotie izdevumi 3 275 092 eiro, kas ir par 0,93% vairāk nekā 2016. gadā. Savukārt speciālā budžeta ieņēmumi (pamatā valsts mērķdotācija pašvaldība ceļu un ielu uzturēšanai) 2017. gadā plānota 105 666 eiro, kas ir par 0,76% mazāk nekā 2016. gadā, bet izdevumi 109 855 eiro, kas ir par 2,57% mazāk nekā 2016. gadā.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā bija 278 794 eiro, kas ir par 99,14% vairāk nekā bija plānots. Paredzams, ka naudas līdzekļu atlikums 2017. gada beigās būs 140 000 eiro. 2017. gadā par 169 100 eiro paredzēts segt ilgtermiņa saistības.

Nozīmīgākie budžeta izdevumi ir izglītības nodrošināšanai. Šai funkcijai 2017. gadā plānoti 1 255 262 eiro, kas sastāda 39,75% no visiem izdevumiem un ir par 7,02% vairāk nekā 2016. gadā. Izglītības budžeta sadaļā būtiskākās izmaksas ir pedagogu un saimniecisko darbinieku atalgojums. Līdzīgi kā iepriekšējos gados visās izglītības iestādēs plānots veikt remonta un atjaunošanas darbus, kā arī līdzfinansēt vairāku izglītības projektu aktivitātes.

Otra lielākā izdevumu sadaļa ir "Vispārējo vadības dienestu" darbības nodrošināšanai. Šim nolūkam pašvaldības budžetā ir paredzēti 497 514 eiro, kas ir 15,79% no visiem izdevumiem un ir par 1,43% mazāk nekā 2016. gadā. Vispārējos vadības dienestos ietilpst pašvaldības kancelejas nodaļa, kas nodrošina centralizētu visu iestāžu juridisko, lietvedības, personālvadības un darba drošības apkalpošanu, IT sistēmu uzturēšanu un sabiedriskās attiecības. Finanšu nodaļa, kas nodrošina centralizētu visu iestāžu finanšu vadību, iekšējās kontroles sistēmu un pašvaldības kapitālsabiedrību un aģentūras finanšu vadības uzraudzību. Pašvaldības administrācija un dzimtsarakstu nodaļa. Tāpat šai izdevumu sadaļā ietilpst maksa par pašvaldības kredītu apkalpošanu un procentu maksājumi, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un ar pašvaldību vēlēšanu norisi saistītie izdevumi. Izdevumu samazinājums pamatots ar iepriekšējā periodā veiktajām investīcijām, nodrošinot darbības efektivitātes palielināšanos.

Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai". Budžetā šīm funkcijām paredzēti 488 787 eiro, kas ir 15,48% no kopējiem izdevumiem un ir par 17,66% vairāk nekā 2016. gadā. Lielākie izdevumi paredzēti novada teritoriju labiekārtošanai – 212 438 eiro, Līgatnes pagasta kultūras nama rekonstrukcijas 2. kārtas realizācijai – 150 000 eiro,  projekta "Apgaismojuma izveide Augšlīgatnē" realizācijai – 40 500 eiro. Tāpat šai sadaļā ir izdevumi Līgatnes pārceltuves, Līgatnes pirts, tautsaimniecības uzturēšanai, skolēnu vasaras prakšu nodrošināšanai un algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem.

12,3% no kopējiem budžeta līdzekļiem vai 353 600 eiro ir atvēlēti "Atpūtai un kultūrai". Salīdzinot ar 2016. gadu šai funkcijai ir budžeta palielinājums par 11,96%. Tas galvenokārt saistīts ar jaunu programmu nodrošināšanu Augšlīgatnes kultūras namā. Šai sadaļā ietilpst izdevumi kultūras namiem un Sporta centram.

"Sociālajai aizsardzībai" pašvaldības budžetā atvēlēti 237 525 eiro vai 7,52% no visiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2016. gadu tas ir par 0,4% mazāk. Budžeta izdevumu samazinājums panākts uz dienesta administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem izdevumiem, jo lielākie ieguldījumi tika veikti pagājušajā gadā. Tas dod iespēju vairāk līdzekļu veltīt sociālajiem pabalstiem, kuriem 2017. gadā atvēlēti 116 125 eiro, kas ir par 7,92% vairāk nekā 2016. gadā.

"Ekonomiskās darbības" nodrošināšanai pašvaldība 2017. gadā ieguldīs 364 147 eiro, kas ir 6,71% no visiem izdevumiem. Tas salīdzinot ar 2016. gadu ir par 25,06% mazāk. Šāds samazinājums saistīts ar strauju tūrisma nozares attīstību, kurā plānots būtiski palielināt pašu ieņēmumus. Vēl šai sadaļā 48 520 eiro paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un 163 187 eiro PNĪB nodaļas darbības nodrošināšanai.

"Sabiedriskai kārtībai un drošībai" pašvaldība 2017. gadā atvēlējusi 73 557 eiro, kas ir 2,33% no kopējiem izdevumiem un kas ir par 32,10% mazāk nekā 2016. gadā. Esošie izdevumi pilnībā nodrošinās pašvaldības policijas un bāriņtiesas darbu, bet izdevumu samazinājums saistīts ar to, ka 2016. gadā pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai tika iegādāts moderns aprīkojums un jauna automašīna.

0,15% no pašvaldības kopējiem izdevumiem atvēlēti "Veselībai" jeb Līgatnes un Augšlīgatnes doktorātu uzturēšanai. Salīdzinot ar 2016. gadu, šai funkcijai atvēlēts par 28,94% līdzekļu vairāk.

Līgatnes novada 2017. gada aktivitāšu plānā paredzēts turpināt vairāku nozīmīgu projektu realizāciju, tai skaitā Augšlīgatnes kultūras nama rekonstrukcijas otrā kārta, sistemātiska ielu apgaismojuma attīstība Augšlīgatnē un asfaltēto ielu seguma atjaunošana Līgatnē un Augšlīgatnē. Tiks turpināta lauku ceļu sakārtošanas programma. Plānots pabeigt siltumtrašu siltināšanas projektu Augšlīgatnē, bet Skaļupēs uzstādīt ekonomisku apkures katlu. Iecerē ir vairāki teritoriju labiekārtošanas infrastruktūras projekti, tai skaitā bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un jaunu izveide. Īpaša vērība tiks veltīta teritoriju labiekārtošanas projektiem novada ciemos – Skaļupēs, Ķempjos, Ratniekos. Kopumā novada attīstībai plānoti vairāk nekā 40 projekti, kur daļa tiks finansēti no pašvaldības līdzekļiem, kā arī tiks meklētas iespējas piesaistīt fondu projektu līdzfinansējumu.


Publicēts 2017. gada 7. februārī

2017-02-17
Laika ziņas
Aptaujas