Jaunumi
Pilnveidota sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai

Turpmāk pašvaldību līmenī tiks veidotas sadarbības grupas un organizētas grupu sanāksmes, lai sekmētu efektīvu institūciju sadarbību un veidotu mērķētāku katras institūcijas rīcību, tādējādi nodrošinot bērna tiesību un interešu vislabāko aizsardzību. 

Tas cita starpā paredzēts otrdien, 12. septembrī, valdības sēdē pieņemtajos Ministru kabineta noteikumosNoteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”. 

Sadarbības grupu sanāksmju galvenais uzdevums ir radīt platformu, kuras ietvaros starp iesaistītajām institūcijām notiktu regulāra informācijas apmaiņa gan par sadarbību kopumā, gan par individuālajiem gadījumiem, kā arī savstarpējas izpratnes veidošana par katras no iesaistīto institūciju darba specifiku.

 

Šāds kopīgais darbs veidos mērķētāku, atbilstoši vienotai izpratnei saskaņotu un koordinētu katras institūcijas rīcību ar bērnu un ģimeni.  Proti, sadarbības grupa darbosies kā konsultatīva koleģiāla platforma, kura sekmēs efektīvu institūciju savstarpēju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā un darbu ar bērnu un ģimeni. Katra iesaistītā institūcija veiks un lēmumus pieņems savas kompetences ietvaros.

 

Paredzēts, ka vienā novadā vai republikas pilsētā var izveidot vairākas sadarbības grupas. Tāpat vairākas mazākas pašvaldības, kurās nav nepieciešams izveidot savu sadarbības grupu, var izveidot vienu kopīgu.Turklāt, ja pašvaldībā jau pastāv kāda koleģiāla institūcija, kas darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, tad atbilstoši nav jāizveido vēl jauna sadarbības grupa, bet jau esošā var turpināt savu darbību pie nosacījuma, ka tiek ievērotas noteikumos minētās prasības.

 

Sadarbības grupas sastāvā pašvaldība iekļaus pārstāvjus no pašvaldības policijas vai Valsts policijas, pašvaldības sociālā dienesta, pašvaldības Izglītības pārvaldes, bet ja šādas pārvaldes nav, tad izglītības speciālistu, kā arī pārstāvjus no bāriņtiesas.Tāpat, ja nepieciešams un konkrētā skatāmā lieta attiecas arī uz citu institūciju kompetenci, sadarbības grupa var pieaicināt arī citus pārstāvjus, kuri strādā ar sadarbības grupā izskatāmo gadījumu vai kura rīcībā ir cita būtiska informācija.

 

Valdībā pieņemtie noteikumi paredz, ka institūciju sadarbība tiks īstenota arī labklājības ministra izveidotas Bērnu lietu sadarbības padomes ietvaros. Bērnu lietu sadarbības padome būs konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt vienotu izpratni par bērna interešu prioritātes principa ievērošanu pašvaldību un valsts rīcībpolitikās, kā arī veicināt institūciju, tai skaitā sadarbības grupu, saskaņotu darbību bērnu tiesību aizsardzībā. Tā ne tikai izskatīs individuālus gadījumus, bet arī sniegs Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā, kas tos virzīs izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības padomei.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

2017-09-12
Laika ziņas
Aptaujas