Maksas pakalpojumi

Līgatnes apvienības pārvalde pieņem elektroniski parakstītus dokumentus!

Sociālie pakalpojumi Līgatnes apvienības pārvaldē: 

Sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās.
Sociālie pakalpojumi rakstiski jāpieprasa tās pašvaldības Sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
 
Sociālie pakalpojumi tiek piešķirti pēc personas sociālās situācijas un funkcionālo spēju izvērtēšanas, kuru veic sociālā darba speciālists.
 
Līgatnes Sociālais dienests sniedz un organizē šādu sociālo pakalpojumu sniegšanu:
 1. Sociālā darbinieka konsultācijas;
 2. Psihologa konsultācijas;
 3. Asistenta pakalpojums;
 4. Aprūpe mājās;
 5. Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām un bērniem līdz 18 gadu vecumam;
 6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem;
 7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem dzīvesvietā un ģimenes atbalsta centrā;
 8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums neredzīgām un nedzirdīgām personām, no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām;
 9. Pusceļa mājas pakalpojums;
 10. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām un citām apreibinošām vielām;
 11. Sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētām personām ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 12. Sociālā rehabilitācija cilvēku tirdzniecības upuriem;
 13. Sociālā rehabilitācija personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti;
 14. Profesionālā rehabilitācija invalīdiem.