Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām

(Likuma nosaukums 21.03.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.04.2002.)

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Noteikt par svētku dienām:

1. janvāri — Jaungada dienu;

Lielo Piektdienu un Pirmās Lieldienas un otro Lieldienu dienu;

1. maiju — Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;

4. maiju — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

maija otro svētdienu — Mātes dienu;

Vasarsvētkus;

23. jūniju — Līgo dienu;

24. jūniju — Jāņu dienu (vasaras saulgriežus);

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma dienu;

18. novembri — Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu;

24., 25. un 26.decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus);

31. decembri — Vecgada dienu.

Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.

Ja svētku dienas — 4.maijs, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.1995., 18.12.1996., 21.03.2002., 24.05.2007., 07.04.2011. un 02.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 22.10.2014.)

2. Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām:

20. janvāri — 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

26. janvāri — Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu;

8.martu — Starptautisko sieviešu dienu;

25. martu — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

8. maiju — Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;

9. maiju — Eiropas dienu;

15.maiju — Starptautisko ģimenes dienu;

17.maiju — Ugunsdzēsēju un glābēju dienu;

1.jūniju — Starptautisko bērnu aizsardzības dienu;

14. jūniju — Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

17. jūniju — Latvijas Republikas okupācijas dienu;

jūnija trešo svētdienu — Medicīnas darbinieku dienu;

22. jūniju — Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

4. jūliju — Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

jūlija otro sestdienu — Jūras svētku dienu;

11.augustu — Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

21. augustu — Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas dienu;

23.augustu — staļinisma un nacisma upuru atceres dienu;

1. septembri — Zinību dienu;

septembra otro svētdienu — Tēva dienu;

22. septembri — Baltu vienības dienu;

1.oktobri — Starptautisko senioru dienu;

oktobra pirmo svētdienu — Skolotāju dienu;

11. novembri — Lāčplēša dienu;

Decembra pirmo svētdienu — pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.04.1995., 21.09.1995., 18.12.1996., 27.11.1997., 17.06.1998., 17.02.2000., 18.05.2000., 21.03.2002., 24.05.2007., 16.07.2009., 10.09.2009., 07.04.2011. un 02.10.2014. likumu, kas stājas spēkā 22.10.2014.)

3. (Izslēgts ar 29.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 20.06.1997.)

4. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas PSR 1989. gada 10. novembra likumu "Par svētku un atceres dienām" (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, Nr. 47).

5. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 3. oktobrī

Avots: likumi.lv/doc.php