Skolas vēsture

Līgatnes Mūzikas skola savu darbu uzsāk 1991. gada rudenī Līgatnes papīrfabrikas telpās. Nodarbības notiek arī Līgatnes pilsētas kultūras namā. Skolu dibina direktore Inese Aizupiete.

Sākumperiodā audzēkņi var apgūt klavierspēli, pūšaminstrumentu un vijoļspēli, akordeona spēli, kā arī mūzikas teorētiskos priekšmetus. Pieaugot audzēkņu skaitam, skola iegūst telpas Līgatnes pagastā, koplietošanā ar pagasta sākumskolu.

Sākot ar 1993./94.mācību gadu skolā sāk darboties arī mākslas nodaļa. 1996. gada rudenī skola tiek pārdēvēta par Līgatnes Mākslu skolu.

Šajā brīdī skolā jau var apgūt klavieru, vijoles, akordeona, trompetes, flautas, saksofona, klarnetes, trombona spēli, darbojas arī kora klase un mākslas nodaļa. No 2000. gada 1. septembra skolā var apgūt mežraga spēli. Skolas 10 gadu jubilejas pasākumā visus ar saviem priekšnesumiem priecēja Latvijas Nacionālo Bruņoto Spēku štāba orķestris.

2002.gada pavasarī skola atkal tiek pārdēvēta – šoreiz par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu. Mācību procesa nodrošināšanai pagasta pašvaldība ir piešķīrusi lietošanā ēku „Kārkliņi”, kur sākumā strādā tikai mākslas nodaļa un atrodas administrācijas telpas.

2003. gada pavasarī mazā audzēkņu skaita dēļ netiek akreditēta kora klase. Ar 2005. gada rudeni „Kārkliņu” ēkā tiek iekārtotas maksimāli daudz telpas mācību vajadzībām, jo nepieciešams kvalitatīvi uzlabot mācību procesa norisi.

2006. gada rudenī tika veikta skolā darbojošos izglītības programmu pārlicencēšana, un 2007.gada februārī skola tiek akreditēta uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.
 

Laika ziņas
Aptaujas