Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība Līgatnes novadā
Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.
Sociālās palīdzības pabalstu rakstiski pieprasa tās pašvaldības Sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
 
Līgatnes novadā, izvērtējot personas (ģimenes) materiālos resursus, piešķir šādus pabalstus:
1.     Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma pabalstu (GMI);
2.     Dzīvokļa pabalstu;
3.     Brīvpusdienas skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem;
4.     Pabalstu mācību piederumu iegādei;
5.     Pabalstu veselības aprūpei.
6.     Līgatnes novadā , izvērtējot personas (ģimenes) materiālos resursus, piešķir šādus pabalstus:
 
Līgatnes novadā, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālos resursus, piešķir šādus pabalstus:
1.     Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā;
2.     Bērna piedzimšanas pabalstu;
3.     Apbedīšanas pabalstu;
4.     Pabalstu audžuģimenei pēc noslēgtā līguma;
5.     Pabalstu bārenim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.