Aktuāla informācija
"Līgatnes namu" informācija
2017-10-20
"Līgatnes namu" informācija
SIA "LĪGATNES NAMI" kā pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120. panta 2. daļu, sākot ar 2017. gada 1. decembri, iemaksas "uzkrājums apsaimniekošanai" tiks apliktas ar Pievienotās vērtības nodokli.
"Līgatnes namu" stratēģija 2016.-2018. gadam
2016-09-06
"Līgatnes namu" stratēģija 2016.-2018. gadam
Publicējam SIA "Līgatnes nami" vidēja termiņa stratēģiju 2016.-2018. gadam.

ZIŅOJUMS

Par zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpēti

 

Līgatnē                                                                                                            2020. gada 17.janvārī

 

 

Iepirkuma priekšmets: Materiāli jumta remontam.

 

Pamatojoties uz SIA “Līgatnes nami” 2019.gada 20.novembra iekšējo noteikumu Nr.3.-17,  „Kārtība, kādā organizējami un veicami publiskie iepirkumi SIA “Līgatnes nami”, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā norādītajam līgumcenu robežām (turpmāk tekstā – Noteikumi) 4.punktu, pirms līguma noslēgšanas tiek veikta tirgus izpēte noteikumu 6.punkta 1.apakšpunktā norādītājā kārtībā.

 

2020.gada 13.janvārī tika nosūtīts e-pasts potenciālajiem pārdevējiem SIA „LATROOF LTD”, SIA „Tirdzniecības nams “Kurši”” un A/S “Diāna”, sniedzot uzņēmējiem informāciju par būtiskajiem līguma noteikumiem un nosakot termiņu atbildes sniegšanai līdz 17.11.2020., plkst. 10:00.

 

Izpildītāju piedāvātās cenas:

 

Nr.p.k.

Pretendents

(nosaukums)

Summa euro

(bez PVN 21%)

Piezīmes

1

 

SIA „LATROOF LTD”

 

581.64

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 13.01.2020.

2

 

A/S „Diāna”

 

704.68

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 17.01.2020.

3

 

SIA “ Tirdzniecības nams “Kurši””

 

819.00

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 16.01.2020.

 

 

Tirgus izpētes rezultātā konstatēts, ka SIA „LATROOF LTD” pretendentam piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kas sastāda bez pievienotās vērtības nodokļa (21%) EUR 581.64 (pieci simti astoņdesmit viens eiro un 64 centi).  

Ņemot vērā viszemāko cenu par iepriekšminēto materiālu jumta remontam iegādi, līgums tiks noslēgts ar SIA „ LATROOF LTD” par kopējo līguma summu EUR 581.64, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

 

Pielikumā :

Pielikums Nr.1 – e-pasta vēstule ar atbildēm un pretendentu piedāvājumiem uz 5 (piecām) lapām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „LĪGATNES NAMI” aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU.

 

Prasības:

-          iepriekšēja pieredze ;

-          valsts valodas zināšanas;

-          prasmes būvniecības un santehnikas jomā;

-          augsta atbildības sajūta;

-          labas komunikācijas spējas;

-          spēja strādāt komandā;

-          B kategorijas auto vadītāja apliecība (tiks uzskatīta par priekšrocību);

-          patstāvīgi izpildīt plānotos darbus un sniegt atskaites.

 

Galvenie pienākumi:

 

-          Veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā un uzturēšanā;

-          Veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu iekārtu remontdarbus;

-          Veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas remontdarbus;

-          Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

 

Atalgojums - 750.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

 

 

CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv līdz 2020. gada 31. janvārim  , tālrunis uzziņām 64153471. 

ZIŅOJUMS

Par zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpēti

 

Līgatnē                                                                                                            2020. gada 2.decembrī

 

 

Iepirkuma priekšmets: Autonomo dūmu detektoru iegāde uzņēmuma vajadzībām.

 

Pamatojoties uz SIA “Līgatnes nami” 2019.gada 20.novembra iekšējo noteikumu Nr.3.-17, „Kārtība, kādā organizējami un veicami publiskie iepirkumi SIA “Līgatnes nami”, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā norādītajam līgumcenu robežām (turpmāk tekstā – Noteikumi) 4.punktu, pirms līguma noslēgšanas tiek veikta tirgus izpēte noteikumu 6.punkta 2.apakšpunktā norādītājā kārtībā.

 

2020.gada 2.janvārī tika veikta telefoniska aptauja, sniedzot uzņēmējiem informāciju par būtiskajiem līguma noteikumiem un nosakot termiņu atbildes sniegšanai līdz 02.01.2020. plkst. 16:00. Aptaujāti tika SIA “Spectra Planet” un SIA “Siguldas Būmeistars”.

 

Izpildītāju piedāvātās cenas:

 

Nr.p.k.

Pretendents

(nosaukums)

Summa euro

(bez PVN 21%)

Piezīmes

1

 

SIA “Spectra Planet”

 

3.39

Saruna notiek 02.01.2020.plkst 9.25. Prasīti tiek autonomie dūmu detektori SD218. Sarunas laikā uzņēmums piedāvā alternatīvu variantu - autonomos dūmu detektorus JB S01.

2

 

SIA “Siguldas Būmeistars”

 

4.96

Saruna notiek 02.01.2020. plkst. 10.10. Sarunas laikā uzņēmums nevar piedāvāt atbilstošā daudzumā prasīto autonomo dūmu detektora modeli, vai tā alternatīvu. Gaidīšanas laiks ir vismaz 2 nedēļas

 

Tirgus izpētes rezultātā konstatēts, ka SIA “Spectra Planet” pretendenta piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kas sastāda bez pievienotās vērtības nodokļa (21%) EUR 3.39 (trīs eiro un 39 ceinti) par vienu autonomo dūmu detektoru.  

Ņemot vērā viszemāko cenu par iepriekšminēto autonomo dūmu detektoru iegādi, līgums tiks noslēgts ar SIA „ Spectra Planet”.

 

 

Sagatavoja :

 

Dāvis Lācis

Informācija ievietota 02.01.2020.

Uzaicinājums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē)

Līgatnē

 

2019.gada 20.decembrī

 

1. Pasūtītājs

SIA “Līgatnes nami”

Reģistrācija numurs LV44103059950

Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV4110

Tālrunis – 64153471

e-pasts - ligatnesnami@ligatne.lv

Kontaktpersona – Dāvis Lācis

 

2. Līguma priekšmeta apraksts:

Aku grodu, tekņu un kores montāža SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (Pielikums Nr.1 – darba uzdevums).

 

3. Piedāvājumus var iesniegt:

nosūtot uz e-pastu - ligatnesnami@ligatne.lv, vai iesniedzot personīgi Spriņģu ielā – 4, Līgatne, Līgatnes novadā ēkas 3.stāvā, lietvedei darba dienās no plkst.9.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.00.

Informācija par mājām, to apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas iespējama, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 8.janvārim, plkst.10.00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā termiņa iesniegšanas beigām, to atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

 

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada 1.martam.

 

6. Iesniedzamie dokumenti: Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums (2.pielikums).

 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

8. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – piedāvājums par viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem.

 

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpētes nosacījumiem, noslēgs pakalpojumu līgumu.

 

10. Piedāvājumā jāiekļauj:

Pretendenta pieteikumā par dalību zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpētē, jāiekļauj īsas ziņas par Pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts), piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 2.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver Līguma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

 

11. Par rezultātiem tiks paziņots visiem pretendentiem e-pastā.

 

12.  Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ Pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu ar nākamo pretendentu.

 

Pielikumā:

1. Darba uzdevums, tehniskā specifikācija (1.pielikums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (2.pielikums).

 

 

SIA “Līgatnes nami” valdes loceklis                                                  Dāvis Lācis

 

 

 

 

1.pielikums

03.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

 

Darba uzdevums

Aku grodu, tekņu un kores montāža SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

1. Veikt betona 3 (trīs) aku grodu, betona grodu vāku ar caurumu un plastmasa vāku montāžu, lietus notekūdeņu novadīšanai dzīvojamā mājā Skolas ielā 10, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

2. Veikt 1(vienu) betona grodu vāka ar caurumu un plastmasa vāka montāžu drenāžas akai Skolas ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

3. Veikt 1(vienu) betona grodu vāka montāžu drenāžas akai Dārza ielā 4, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

4. Veikt veco notekcauruļu (kopā 30 metri) un tekņu (kopā 25 metri) demontāžu un jauno notekcauruļu (kopā 30 metri) un tekņu (kopā 25 metri) montāžu Pīlādžu ielā 7, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

5. Veikt tekņu (30 metri) un notekcaurules (30 metri) montāža Gaujas ielā 17, Līgatnē, Līgatnes novadā.

6. Veikt jumta kores montāžu (40 metri) Gaujas ielā 17, Līgatnē, Līgatnes novadā.

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

03.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

 

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētes) par

aku grodu, tekņu un kores montāža SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

_____________, ______________

(vieta)                            (gads, mēnesis,  datums)

 

Pasūtītājs

SIA “Līgatnes nami”

 

Iesniedza

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats

 

Tālrunis

 

e-pasta adrese

 

 

Iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpētes) elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude, SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās prasībām, ievērojot darba uzdevumā/tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, piedāvājam sniegt pakalpojumu par šādu cenu :

 

Pakalpojuma nosaukums

Piedāvātā cena euro bez PVN

Piedāvātā cena euro ar PVN

Aku grodu, tekņu un kores montāža SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

 

 

(summa vārdiem)

Kopējā piedāvātā cena  EUR bez PVN, vārdiem

Ar šo Izpildītājs apliecina, ka:

 1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
 2. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi;
 3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīsim visus zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē) izklāstītos nosacījumus un strādāsim pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi;
 4. apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
 5. piekrīt visām zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētes) izvirzītajām prasībām.

 

 

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

 /vārds, uzvārds/                                        /amats/                                  /paraksts/

____________________2019.gada ___.___________

 

/sastādīšanas vieta/

Informācijas ievietota 20.12.2019.

 

 

 

ZIŅOJUMS

Par zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpēti

 

Līgatnē                                                                                                            2019. gada 20.decembrī

 

 

Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 8, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, malkas apkures sistēmas tehniskā izpēte un slēdziens.

 

Pamatojoties uz SIA “Līgatnes nami” 2019.gada 20.novembra iekšējo noteikumu Nr.3.-17, „Kārtība, kādā organizējami un veicami publiskie iepirkumi SIA “Līgatnes nami”, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Publisko iepirkumu likumā norādītajam līgumcenu robežām (turpmāk tekstā – Noteikumi) 4.punktu, pirms līguma noslēgšanas tiek veikta tirgus izpēte noteikumu 6.punkta 1.apakšpunktā norādītājā kārtībā.

 

2019.gada 28.novembrī tika nosūtīts e-pasts (Pielikumi Nr.1) potenciālajiem izpildītājiem: Modrim Laksbergam, Mārtiņam Niedram, Vilnim Daņiļevičam, Ērikam Upītim, Staņislovam Sungailam, sniedzot informāciju par būtiskajiem līguma noteikumiem un nosakot termiņu atbildes sniegšanai līdz 19.12.2019., plkst. 10:00.

 

Izpildītāju piedāvātās cenas:

 

Nr.p.k.

Pretendents

(nosaukums)

Summa euro

(bez PVN 21%)

Piezīmes

1

Modris Laksbergs

600.00

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 17.12.2019.

2

Mārtiņš Niedra

-

Piedāvājuma netika iesniegts

3

Vilnis Daņiļevičs

-

Piedāvājuma netika iesniegts

4

Ēriks Upītis

-

Piedāvājuma netika iesniegts

5

Staņislovs Sungaila

-

Piedāvājuma netika iesniegts

 

Tirgus izpētes rezultātā konstatēts, ka Modris Laksenbergs ir vienīgais pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu, par cenu kas sastāda bez pievienotās vērtības nodokļa (21%) EUR 600.00 (seši simti eiro un 00 centi).  

Ņemot vērā to, ka citi pretendenti nav iesnieguši piedāvājumus par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 8, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, malkas apkures sistēmas tehnisko izpēti un slēdzienu, līgums tiks noslēgts ar Modri Laksenbergu par kopējo līguma summu EUR 600.00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 – Uzaicinājums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē) uz 5 (piecām) lapām;

Pielikums Nr.2 - Pretendentu piedāvājumi uz 2 (divām) lapām.

 

 

 

 

 

Uzaicinājums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē)

 

SIA “Līgatnes nami”, reģistrācija numurs LV44103059950, juridiskā adrese Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV4110, uzaicina piedalīties zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē) par dzīvojamās mājas Kalna ielā 4, Līgatnes novadā, Līgatnē jumta remontdarbiem – sijas un mūrlatas nomaiņa.

                Par dzīvojamās mājas apsekošanu vienoties ar Dāvi Lāci, tālrunis darba laikā 25622678 vai 64153471.

                Pretendenta zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpētes) pieteikumā un piedāvājumā, jāiekļauj īsas ziņas par Pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) un jāietver Līguma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

                Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 8.01.2020. plkst.10.00.

                Piedāvājumus var iesniegt: nosūtot uz e-pastu - ligatnesnami@ligatne.lv vai iesniedzot personīgi Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, SIA “Līgatnes nami” birojā.

                Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – piedāvājums par viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem. 

                Par zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpētes) rezultātiem tiks paziņots e-pastā visiem pretendentiem.

                Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ Pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu ar nākamo pretendentu.

 

 

 

Kontaktpersona – Dāvis Lācis, tālrunis 25622678  vai 64153471.

 

 

 

Informācija ievietota 19.12.2019.

 

 

Paziņojums

 

SIA “LĪGATNES NAMI”  informē, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Autonomo ugunsgrēka detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)  aicina iedzīvotājus iegādāties un uzstādīt dūmu detektorus. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo noteikumu 120.pants nosaka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.

Kā arī informējam, ja dzīvokļu īpašumā nebūs  uzstādīts autonomais ugunsgrēka detektors, pēc VUGD pārbaudes tiek uzlikts administratīvais sods.  Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants nosaka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.

Informējam, ka autonomos ugunsgrēka detektorus ir iespējams iegādāties no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka SIA “LĪGATNES NAMI”. Autonomos ugunsgrēka detektorus ir iespējams iegādāties centralizēti un sedzot nepieciešamos līdzekļus no mājas uzkrājuma vai iegādāties katram īpašumam atsevišķi.

 

SIA “LĪGATNES NAMI”, apkures sezonai sākoties, veiks neplānotas apsekošanas, lai veiktu pārbaudi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašumos, vai ir uzstādīti autonomie ugunsgrēka detektori pēc VUGD prasībām. 

 

 

 

 

Informācija ievietota 10.12.2019.

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe” no 2020.gada 5.janvāra.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu no 2020.gada 5.janvāra Līgatnes novada pašvaldībā būs 19.50 EUR/m3 plus PVN.

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 43,00 uz EUR 50,00 par tonnu, kā arī ar izmaiņām atkritumu pieņemšanas maksas apmēra poligona “Daibe” no 2020.gada 1.janvāra, mainīsies lielgabarīta un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksa un tā būs EUR 37.89  par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 17.65 EUR/m3 plus PVN.

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka atkritumu izvešanas maksas pieaugums ir realitāte, un ir skaidrs, ka ar katru gadu par atkritumu savākšanu nāksies maksāt vairāk. Tomēr tēriņus par šo tik ļoti nepieciešamo un pašsaprotamo pakalpojumu var samazināt, šķirojot atkritumus, par kuru izvešanu nav jāmaksā.

 

 

 

Informācija ievietota 10.12.2019.

Uzaicinājums piedalīties zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē)

Līgatnē

 

2019.gada 3.decembrī

 

1. Pasūtītājs

SIA “Līgatnes nami”

Reģistrācija numurs LV44103059950

Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV4110

Tālrunis – 64153471

e-pasts - ligatnesnami@ligatne.lv

Kontaktpersona – Dāvis Lācis

 

2. Līguma priekšmeta apraksts:

Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (pielikums Nr.3).

 

3. Piedāvājumus var iesniegt:

nosūtot uz e-pastu - ligatnesnami@ligatne.lv, vai iesniedzot personīgi Spriņģu ielā – 4, Līgatne, Līgatnes novadā ēkas 3.stāvā, lietvedei darba dienās no plkst.9.00 – 17.00, piektdienās līdz plkst.15.00.

Informācija par mājām, to apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas iespējama, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 16.decembrim, plkst.10.00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā termiņa iesniegšanas beigām, to atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

 

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada 1.maijam.

 

6. Iesniedzamie dokumenti: Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums (2.pielikums).

 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

 

8. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – piedāvājums par viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilst izvirzītajiem nosacījumiem.

 

9. Pakalpojuma līguma noslēgšana

Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpētes nosacījumiem, noslēgs pakalpojumu līgumu.

 

10. Piedāvājumā jāiekļauj:

Pretendenta pieteikumā par dalību zemsliekšņa iepirkuma tirgus izpētē, jāiekļauj īsas ziņas par Pretendentu (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts), piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 2.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver Līguma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

 

11. Par rezultātiem tiks paziņots visiem pretendentiem e-pastā.

 

12.  Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ Pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma, Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu ar nākamo pretendentu.

 

Pielikumā:

1. Darba uzdevums, tehniskā specifikācija (1.pielikums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (2.pielikums).

  

1.pielikums

03.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

 

Darba uzdevums

Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude, SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

1. Veikt elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaudi, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 238, Ugunsdrošības noteikumi prasībām.

2. Sagatavot elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktu. 

 

2.pielikums

03.12.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

 

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētes) par

elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude, SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

_____________, ______________

(vieta)                            (gads, mēnesis,  datums)

 

Pasūtītājs

SIA “Līgatnes nami”

 

Iesniedza

Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats

 

Tālrunis

 

e-pasta adrese

 

 

Iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpētes) elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude, SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās prasībām, ievērojot darba uzdevumā/tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, piedāvājam sniegt pakalpojumu par šādu cenu :

 

Pakalpojuma nosaukums

Piedāvātā cena euro bez PVN

Piedāvātā cena euro ar PVN

Elektroapgādes, aizsargzemējuma un zibensaizsardzības sistēmu pārbaude SIA “Līgatnes nami” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

 

 

 

(summa vārdiem)

Kopējā piedāvātā cena  EUR bez PVN, vārdiem

Ar šo Izpildītājs apliecina, ka:

 1. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
 2. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi;
 3. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīsim visus zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētē) izklāstītos nosacījumus un strādāsim pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi;
 4. apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
 5. piekrīt visām zemsliekšņa iepirkumā (tirgus izpētes) izvirzītajām prasībām.

 

 

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

 /vārds, uzvārds/                                        /amats/                                  /paraksts/

____________________2019.gada ___.___________

 

/sastādīšanas vieta/

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 23.10.2019. no plkst. 9:30 līdz 13:00 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Skolas ielā 2, Skolas ielā 4, Skolas ielā 8, Skolas ielā 10, Pīlādžu ieā 5, Pīlādžu ieā 7, Aušlīgatnē, Līgatnes pagastā Līgatnes novadā. 

 

  informācija ievietota 15.10.2019.

 

 

 

 INFORMĀCIJA

 

SIA "LĪGATNES NAMI" kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība "Līgatnes komunālserviss" (protokols Nr.9, 24.§),

ir noteikti jauni apkures tarifi:

1. Apkures tarifs  centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2019./2020. gada apkures sezonā no 01.10.2019 – 30.09.2020:

 

          EUR 63.40 par 1 Mwh + PVN;

 

2. Apkures  tarifs  centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes ciemā  2019./2020. gada apkures sezonā no 01.10.2019 – 30.09.2020:

 

          EUR 63.40 par 1 Mwh + PVN      

 

 

Jaunie apkures tarifi stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.

 

 

informācija ievietota 30.08.2019.

 

 

 

 

 

 

 

SIA „LĪGATNES NAMI” aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU.

 

Prasības:

-          iepriekšēja pieredze ;

-          valsts valodas zināšanas;

-          prasmes būvniecības un santehnikas jomā;

-          augsta atbildības sajūta;

-          labas komunikācijas spējas;

-          spēja strādāt komandā;

-          B kategorijas auto vadītāja apliecība (tiks uzskatīta par priekšrocību);

-          patstāvīgi izpildīt plānotos darbus un sniegt atskaites.

 

Galvenie pienākumi:

 

-          Veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā un uzturēšanā;

-          Veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu iekārtu remontdarbus;

-          Veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas remontdarbus;

-          Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

 

Atalgojums - 750.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

 

 

CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv līdz 2019.gada 20. septembrim, tālrunis uzziņām 64153471.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” aicina pievienoties komandai galveno grāmatvedi uz pilnu slodzi.

SIA “LĪGATNES NAMI” darbojas kā pārvaldnieks daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Līgatnes pilsētā un pagastā. Sabiedrības galvenais pienākums ir nodrošināt ēku apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā un/vai finansēs;
 • pieredze galvenā grāmatveža amatā ne mazāka par 3 gadiem;
 • pieredze budžeta sastādīšanā, kontrolē un analīzē;
 • teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze ar personāla vadību saistītu dokumentu noformēšanā un algu aprēķinos;
 • prasme organizēt savu darbu un izvirzīt prioritātes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un grāmatvedības programmas (pieredze programmas Tildes Jumis lietošanā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • izpratne par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību finanšu un grāmatvedības uzskaiti tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

  Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt un veikt uzņēmuma pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;
 • sagatavot ikmēneša atskaites uzņēmuma vadībai par faktisko naudas plūsmu saskaņā ar plānoto budžetu;
 • izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības politiku un ieviest grāmatvedības procedūras;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finanšu un nodokļu uzskaiti;
 • sagatavot gada pārskatus, ceturkšņa pārskatus, citas finanšu un nodokļu atskaites;
 • veikt ar personāla uzskaiti saistītu dokumentu un algu aprēķinus personālam ar dažādu darba laika un apmaksas uzskaiti;
 • nodrošināt uzņēmuma vadību ar kvalitatīvu un regulāru finanšu informāciju;
 • izstrādāt priekšlikumus un ieviest grāmatvedības uzskaites procesu efektivitāti. 

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • mēnešalgu no 900.00 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule ar norādi “Galvenais grāmatvedis”;
 • dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

 

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 19. augustam uz e-pastu: ligatnesnami@ligatne.lv vai pastu: SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. (Dokumentus iesniegt ar norādi: SIA “LĪGATNES NAMI” – Galvenais grāmatvedis). Uzziņas pa tālruni: 64153471.

  

  

 

 

 

 

INFORMĀCIJA 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka sakarā ar karstajiem laikapstākļiem strādāsim no pulksten 6:00 - 14:30

no 11.06.2019. līdz 17.06.2019.

 

INFORMĀCIJA

 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka ar 2019.gada 1.maiju, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2019.gada 28. marta lēmumiem:

·        "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss" ;

·        "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa apstirpināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"

ir noteikti jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

·        Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifs klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", būs EUR/m3 1.74 plus PVN (līdz šim esošais tarifs EUR/m3 1.56 plus PVN.)

·        Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifs Līgatnes novadā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", būs EUR/m3 1.17 plus PVN (līdz šim esošais tarifs EUR/m3 0.88 plus PVN).

 

Tarifi stājas spēkā no 2019.gada 1. maijā.

Informācija ievietota 28.03.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums

 

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka 2019. gada 4. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 16:00 sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Spriņģu ielā 1, Pilsoņu ielā 6, Brīvības ielā 5, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē Līgatnes novadā.

 

 

Informācija ievietota 25.03.2019.

 

 

 

 

 Kādēļ virtuvēs, kurās izmanto dabasgāzi, jābūt dabīgai ventilācijai?

 

 

 •  Lai gadījumā, kad no gāzes iekārtas vai caurules ir kaut mazākā noplūde, gāze nepaliktu virtuvē, bet tiktu novadīta ārpus ēkas.

 

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu. Noplūdes gadījumā tā koncentrējas telpas augšēja daļā, tādēļ virtuvēs, kurās atrodas dabasgāzes iekārtas, ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, kuras ievads atrodas pie griestiem.

 

 • Pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam , darbojas “aizvērta vāka” princips , jo izslēgtā stāvoklī tvaika nosūcējs pilnībā noslēdz ventilāciju.

 

 

Dabīgo ventilāciju ir jāatjauno, lai novērstu traģēdijas, ko izdara gāzes eksplozija.

 

 

 •  Bez patstāvīga gaisa apmaiņas iespējas gāzes koncentrācija telpā rada sprādzienbīstamu vidi, apdraudot ne tikai Jūs, bet visas mājas iemītnieku drošību.

 

    Prasības Jūs neskar, ja :

 •  Virtuvē izmantojat elektrisko plīti
 •  Papildus tvaika nosūcējam ir arī dabīgās ventilācijas kanāls telpas augšējā daļā

 

 

Jebkuras iejaukšanās būves pamatkonstrukcijas, piemēram, bez saskaņošanas pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaika nosūcēju.

 

Nekad nav bijis pieļaujams un joprojām uzskatam par patvaļīgu būvniecību.

 

 •  Lai atbrīvotu dabīgo ventilācijas kanālu, ir jāvēršas pie būvniecības speciālista vai jānoņem tvaika nosūcējs.

 

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 14.jūijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Līgatnes novada pašvaldībā būs 16.01 EUR/m3 plus PVN, ko veido:

1) pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 9.18 apmērā;

2) norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 6.83 apmērā.

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par tonnu no 2019.gada 1.janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 31.05 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

Līdzšinējā cena par sadzīves atkritumu izvešanai bija 15.49 EUR/m3 plus PVN.

* SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka atkritumu izvešanas maksas pieaugums ir realitāte, un ir skaidrs, ka ar katru gadu par atkritumu savākšanu nāksies maksāt vairāk. Tomēr tēriņus par šo tik ļoti nepieciešamo un pašsaprotamo pakalpojumu var samazināt, šķirojot atkritumus, par kuru izvešanu nav jāmaksā.

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI”

 

 

Informācija

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paaugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 14.jūijā ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Daibe”. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tarifa apmērs no 2019.gada 1.janvāra ir EUR 52,53 par tonnu.

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2.daļā noteikto kārtību, SIA “ZAAO” dara zināmu, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Līgatnes novada pašvaldībā būs EUR 16.01 (neieskaitot PVN), ko veido:

1)            pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu EUR 9.18 apmērā;

2)            norādītais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu “Daibē” attiecināts uz 1 kubikmetru sadzīves atkritumu EUR 6.83 apmērā.

 

 

Vienlaikus darām zināmu, ka, saistībā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likmes apmērā par atkritumu apglabāšanu no EUR 35,00 uz EUR 43,00 par tonnu no 2019.gada 1.janvāra, maksa par jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no mājsaimniecībām būs EUR 31.05 apmērā par 1 kubikmetru (neieskaitot PVN).

 

Informācija ievietota 07.11.2018.

 

Paziņojums

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas stājās spēkā ar 2016. gada 1. septembri Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, ar 2019. gada 1. janvāri daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās gāzes iekārtai (plīts vai katls ), darbības ventilācijas kanālam ir aizliekts pievienot virtuves tvaika nosūcēju.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 no 01.09.2016. 89.10. apakšpunkts nosaka, ka: “ daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina patstāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušas gāzes novadīšana ārpus būves”, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Informējam, ka, ja Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests konstatēs pārkāpumus, dzīvojamās mājās dzīvokļa īpašniekam tiks piemērots naudas sods sākot no 30 eiro.

 

Pārvaldnieks rekomendē nomainīt gāzes plīti uz elektrisko, noņemt virtuves nosūcēju vai uztaisīt vēl vienu caurumu ventilācijas kanālā, bet to iepriekš saskaņojot ar būvvaldi.

 

 

 

 

Informācija ievietota 02.11.2018.

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

Par pārvaldīšanas maksas paaugstināšanu

 

 

Šajā gadā likumdošanas pieņemto izmaiņu dēļ, tostarp nodokļu reformas, akcīzes nodokļa palielināšanas degvielai, kā arī minimālās algas paaugstināšanas dēļ, nenovēršami ir arī palielinājušās  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas izmaksas.

SIA “LĪGATNES NAMI” pārvaldnieks informē, ka no 2019. gada 1. janvāra tiks paaugstināta pārvaldīšanas maksa no EUR 0.1639 uz EUR 0.191 par 1m2. Minētās summas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiks piemērots atbilstoši aktuālajai likumdošanai (2018. gadā PVN likme ir 21%).

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa katru gadu tiek noteikta saskaņā ar 2017.gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” un saskaņā ar 1995. gada 21. jūnija likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir sastādījis  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendārajam gadam (tāme tiks izsūtīta katram dzīvokļu īpašniekam pa pastu, kā arī informācija tiks ievietota ligatnesnami.lv un ligatne.lv mājaslapā),  kur būs redzama informācija par uzturēšanas un citu darbu izmaksām.

 

Detalizētāku informāciju sniedzam klātienē SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu ielā 4 (3. stāvā), Līgatnē, Līgatnes novadā, kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

 

 

 

 

 

 

 

Informācija ievietota 12.10.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 12.10.2018. no plkst. 10:15 līdz 12:25 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādam  objektam: Dārza iela 4, Augšlīgatnē, Līgatnes nodadā.

 

 

 

 

Informācija ievietota: 08.10.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem 26.09.2018. no plkst. 10:15 līdz 16:15 elektropiegādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem: Skolas iela 2, Pīlādžu iela 5, Pīlādžu iela 7,  Skolas iela 10, skolas iela 8, Skolas iela 4, Augšlīgatnē.

 

 

 

Informācija ievietota 18.09.2018.

 

 

 

INFORMĀCIJA

JAUNS APKURES TARIFS LĪGATNĒ

Saskaņā ar Līgatnes novada domes sēdes protokolā Nr. 13 no 23.08.2018. pieņemto lēmumu, SIA "Līgatnes komunālserviss", reģ.Nr. 54103099071, klientiem mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei 2018./2019. gada apkures sezonā (no 01.10.2018.-30.09.2018.) tiek noteikts EUR/1mWh 63.15 plus PVN.

Tarifs stājas spēkā 2018. gada 1. oktobrī.

 

Informācija ievietota 24.08.2018.

 

 INFORMĀCIJA

 

 Izmaiņām pakalpojumu cenās.

 

 

SIA “LĪGATNES NAMI” informē, ka SIA “ZAAO” paugstina pakalpojumu cenas, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Daibe”. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā noteikto kārtību , SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 19.jūlija:

Līgatnes novadā būs 15.49 EUR/m3 plus PVN                                             

 

Vienlaikus informējam, ka, saistībā ar palielināto Dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu no EUR 25 uz EUR 35 par tonnu, tiek veikts pārrēķins par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 18.jūlijam, Dabas resursu nodokļa likmes pieauguma kompensēšanai, kas nebija iekļauta līdz šim spēkā esošajā atkritumu apsaimniekošanas maksā. Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta pirmās daļas 9.punktu, Dabas resursu nodoklis turpmāk būs iekļauts tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

 

 

 

 Informācija ievietota 02.07.2018.

 

 

INFORMĀCIJA

No 2018.gada 25.maija stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību.

Atbilstoši noteiktajām prasībām, turpmāk SIA “LĪGATNES NAMI”   visa veida personificētu informāciju par klientu (arī par sevi pašu) persona būs tiesīga saņemt vai nodot, tikai pierādot savu identitāti un īpašuma tiesības vai/un uzrādot pilnvaru no dzīvokļa īpašnieka.

Informējam, ka SIA "LĪGATNES NAMI", reģistrācijas numurs 44103059950 , ievāc, izmanto, glabā un dzēš Jūsu personas datus saistībā par īpašuma pārvaldīšanu un komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanas nolūkiem līdz pārvaldīšanas līguma beigu termiņam un nodod Jūsu datus šeit minēto datu apstrādes nolūku ietvaros SIA "LĪGATNES NAMI", reģistrācijas numurs 44103059950, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt SIA „LĪGATNES NAMI” darba laikā pa tālruni 64153471 vai ierasties personīgi Spriņģu ielā 4 (3.stāvs), Līgatnē, Līgatnes novadā.

 

SIA „LĪGATNES NAMI” darba laiki: pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 16.30, trešdien no plkst.8.00 līdz 18.00, piektdien no 8.00 līdz 15.00

 

 

 

Informācija ievietota 04.06.2018.

 

  

 

 

 

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" kā pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 120. panta 2. daļu, sākot ar 01.12.2017., iemaksas uzkrājums apsaimniekošanai tiks apliktas ar Pievienotās vērtības nodokli.

 

Sākot ar 01.12.2017., ja Jūsu dzīvokļa īpašumā tiks apsekots ūdens skaitītāja rādījums, jo rādījums nav ticis nodots, pārvaldnieks par pakalpojumu izrakstīs rēķinu EUR 3.00 plus PVN 21%.

 

 

Informācija ievietota 18.10.2017.

 

 

  

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks informē, ka, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2017.gada 24.augusta lēmumu "Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība "Līgatnes komunālserviss" (protokols Nr.13, 12.§),

ir noteikti jauni apkures tarifi:

 

 

1. Apkures tarifs  centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2017./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018:

 

          EUR 54.67 par 1 Mwh + PVN;

 

 

2. Apkures  tarifs  centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes ciemā 2017./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018:

 

          EUR 54.67 par 1 Mwh + PVN      

 

 

    3. Apkures tarifs Skaļupes ciemā 2076./2018. gada apkures sezonā no 01.10.2017 – 30.09.2018

 

        EUR 54.67 par 1Mwh + PVN 

 

 

 

 

Jaunie apkures tarifi stājas spēkā 2017.gada 1.oktobrī.

 

SIA "LĪGATNES NAMI"

31.08.2017.

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA

Par  izmaiņām atkritumu izvešanas pakalpojumu cenām

SIA  “ZAAO”  informē,   ka  maksa  par  sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu no 2017.gada 1. janvāra:
Līgatnes novadā  ir 13.51 EUR/m³ plus PVN.

 

SIA "LĪGATNES NAMI"

Informācija ievietota 02.02.2017.

 

 

 

INFORMĀCIJA

SIA "LĪGATNES NAMI" informē, ka ar 2016.gada 1.jūliju, pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2016.gada 26.maija lēmumiem:

 • "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"" (protokols Nr.7,9.§);
 • "Par Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifa apstirpināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss"" (protokols Nr.7,10.§);

ir noteikti jauni ūdens un kanalizācijas tarifi

 1. Līgatnes pašvaldības centralizētā kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, pārvades un attīrīšanas tarifs klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", reģ.Nr.LV54103099071, EUR/m3 1.56 + PVN.
 2. Līgatnes pašvaldības centralizētā dzeramā ūdens sagatavošanas un piegādes tarifs Līgatnes novadā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina SIA "Līgatnes komunālserviss", EUR/m3 0.88 + PVN.

Tarifi stājas spēkā no 2016.gada 1. jūlija.

 

INFORMĀCIJA

SIA „LĪGATNES NAMI” informē, ka pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu:

·      „Par Siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa” (protokols Nr.13, 2.§);

ir noteikti jauni turpmāk minēti tarifi:

1. Mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

1.1.    Sezonas tarifs (ja patērētājs maksā apkures sezonā no 01.10.2013. – 30.04.2014.) Ls/m² 1,15 +PVN

1.2.    Dalītais tarifs:

1.2.1.      Apkures sezonā Ls/m² 0,78 +PVN

1.2.2.      Vasaras periodā Ls/m² 0,52 +PVN

            1.3. Ls 37.23 par 1 Mwh + PVN

2.        Karstā ūdens tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Augšlīgatnes dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

2.1.   Karstā ūdens uzsildīšanas un ūdens maksa patērētājiem ar skaitītāju Ls/m³ 2.57 +PVN;

2.2.Patērētāji, kuriem nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, maksā par karstā ūdens patēriņu pēc 2.1.punktā noteiktā tarifa, sedzot starpību starp mājas kopējo patēriņu un dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens patēriņa rādītājiem, atbilstoši dzīvokļa īpašumā dzīvojošo personu skaitam.

3.         Tarifi stājas spēkā ar 2013. gada 1.oktobri.

                                                                                                                                                                                                                                             SIA „LĪGATNES NAMI”  

 

INFORMĀCIJA

SIA „LĪGATNES NAMI” informē, ka pamatojoties uz Līgatnes novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu:

·      Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa” (protokols Nr.13, 3.§);

ir noteikti jauni turpmāk minēti tarifi:

1. Mēneša apkures tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

1.1.  Sezonas tarifs (ja patērētājs maksā apkures sezonā no 01.10.2013.–30.04.2014.)  Ls/m² 1,31 +PVN;

1.2.  Dalītais tarifs (ja patērētājs maksā vienādās daļās visa gada garumā) Ls/m² 0,76 +PVN;

1.3.  Ls 44.44 par 1 Mwh + PVN.

2. Karstā ūdens tarifs pašvaldības centralizētajai siltumapgādei Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 2013./2014. gada apkures sezonā (no 01.10.2013. – 30.09.2014.):

2.1.       Karstā ūdens uzsildīšanas un ūdens maksa patērētājiem ar skaitītāju Ls/m³ 6.51 +PVN

2.2.       Patērētāji, kuriem nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, maksā par karstā ūdens patēriņu pēc 2.1.punktā noteiktā tarifa, sedzot starpību starp mājas kopējo patēriņu un dzīvokļos uzstādīto karstā ūdens patēriņa rādītājiem, atbilstoši dzīvokļa īpašumā dzīvojošo personu skaitam.            

3. Tarifi stājas spēkā ar 2013. gada 1.oktobri.

SIA „LĪGATNES NAMI”

 


 

INFORMĀCIJA
 SIA „LĪGATNES NAMI” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašniekiem/iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu

 

             Pamatojoties uz to, ka SIA „LĪGATNES NAMI”  pārņem no Līgatnes novada domes atkritumu apsaimniekošanas funkciju savā pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas, no 2013.gada 1.janvāra tiek veikta pakāpeniska dzīvojamo māju pieslēgšana jaunai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai.
                  Sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas veido faktiskais nešķirotu atkritumu izvešanas daudzums un biežums uz katru dzīvojamās mājā deklarēto personu. Tās var būt mainīgas kalendārā mēneša ietvaros, mainoties dzīvojamās mājās deklarēto personu skaitam, kā arī atbilstoši 2008.g.9.decembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013. „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kur 11.punkts nosaka: „Ja dzīvoklī uz tiesiska pamata dzīvojoša persona (turpmāk – dzīvoklī dzīvojoša persona) atrodas pagaidu prombūtnē vismaz septiņas dienas pēc kārtas, par viņu šai laikā netiek iekasēta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, asenizāciju, kanalizāciju un ūdens patēriņu, ja tas dzīvoklī netiek uzskaitīts ar skaitītājiem.” un 12.punkts nosaka: „Dzīvokļa īpašnieks iepriekš paziņo pārvaldniekam par dzīvoklī dzīvojošas personas prombūtni, ja tā ilgst vismaz septiņas dienas pēc kārtas, bet pēc attiecīgās personas atgriešanās informē par to pārvaldnieku. Informācija par dzīvoklī dzīvojošas personas pagaidu prombūtni nav izpau¬žama trešajām personām.” personām, kuri ir pieprasījuši maksas pārrēķinu par atkritumu izvešanu, ja dzīvokļa īpašnieks ir izpildījis šos nosacījumus.     
                Maksas pārrēķins tiks veikts sekojoši : kalendārā mēneša dienu skaits tiek dalīts uz vienu cilvēku, iegūtā summa tiek reizināta ar to dienu skaitu, kurās cilvēks ir bijis dzīvoklī un reizināts ar piemēroto maksu par atkritumu izvešanu vienai personai, pieskaitot PVN likmi. Piemēram, janvāra mēnesī ir 31 diena, persona ir bijusi prombūtnē 14 dienas, 31-14=17 persona dzīvoklī ir atradusies 17 dienas. Atkritumu izvešana  vienai personai par pilnu mēnesi ir 1.57 LVL +PVN. Pārrēķins ir sekojošs 1/31=0.032 x 17=0.544 x 1.57 +21% = 1.033 LVL. Personai, kura janvāra mēnesī dzīvokļa īpašumā atradusies 17 dienas un ir izpildījusi LR MK noteikumu Nr. 1013., 11. un 12. Punktu nosacījumus, maksa par atkritumu izvešanu janvārī ir 1.03 LVL. Veiktais pārrēķins atspoguļojas nākošā kalendārā mēneša rēķinā.
            Papildus maksas noteikšana, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja sagatavoto rēķinu: atsevišķi katram atkritumu konteineru laukumam un tam piesaistītajām dzīvojamo māju grupām var tikt noteikta vienreizēja kalendārā mēneša maksa, kas ir saistīta ar līguma pārkāpumiem ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju (ZAAO).
               Šīs maksājums tiks aprēķināts, ja atkritumu apsaimniekotājs, SIA ”ZAAO”, konstatēs pārkāpumus un to fiksējot, kārtējā ikmēneša rēķinā. Papildus maksa tiks dalīta uz deklarēto personu skaitu tajās dzīvojamās mājās, kuras ir piesaistītas konkrētajam atkritumu laukumam, kurā ir fiksēts pārkāpums. Papildus maksu var veidot lielgabarīta atkritumu izvešana, kura ir uzkrāta konkrētajā atkritumu savākšanas laukumā.

              Papildus atkritumu izvešanas izmaksām, no 2013.gada 1.marta, tiek ieviesta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku ikmēneša rēķinos par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu jaunā pozīcija „Atkritumu laukuma apsaimniekošana”, kurā ir aprēķināts sanitārās uzturēšanas, zemes nomas maksas, tehniskās uzturēšanas un PVN likmes katrā mēnesī pēc sekojošiem datiem:

 ·         Atkritumu savākšanas laukumu adreses un dzīvojamās mājas, kurām tie ir paredzēti :

Līgatnes pilsētā


Nr.pk.

Konteineru laukums

Dzīvojamās mājas kuras izmanto

1

Brīvības iela 1;3;5

Brīvības iela 1, Brīvības iela 3, Brīvības iela 5, Spriņģu iela 1

2

Kalnu iela 2;4

Kalnu iela 2, Kalnu iela 4

3

Pilsoņu iela 6a

Pilsoņu iela 4, Pilsoņu iela 6

4

Rīgas iela 2

Rīgas iela 1, Rīgas iela 3, Rīgas iela 5

5

Gaujas iela 2a

Gaujas iela 2, Gaujas iela 5, Parka iela 1

6

Gaujas iela 8

Gaujas iela 6, Gaujas iela 8

7

Gaujas iela 9;14

Gaujas iela 9, Gaujas iela 11, Gaujas iela 12,  Gaujas iela 14, Gaujas iela 16

8

Gaujas iela 18

Gaujas iela 13, Gaujas iela 13a, Gaujas iela 18

9

Gaujas iela 20

Gaujas iela 15, Gaujas iela 17, Gaujas iela 20

10

Gaujasmalas masīvs

Gaujas iela 21, Gaujas iela 23, Gaujas iela 23a, Gaujas iela 25, Gaujas iela 26, Gaujas iela 28, Gaujas iela 30, Gaujas iela 32, Gaujas iela 34

        

                              Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

Nr.p.k.

Konteineru laukums

Dzīvojamās mājas kuras izmanto

1

Dārza iela 4

Dārza iela 4

2

Skolas iela 9

Skolas iela 1, Skolas iela 3, Skolas iela 5, SAULAINES, GAISMAS, DZELMES


 
 

 


 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas