Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases saraksts

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunkts paredz, ka, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. Savukārt šo noteikumu 15.2.punkts paredz, ka ceļa īpašnieks informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm, informāciju publicējot savā mājaslapā internetā.

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti. Līgatnes apvienības pārvaldes teritorijā esošie autoceļi atbilst:

  • D (99,75 km kopgarumā);
  • C (14,19 km kopgarumā);
  • A1 (15,35 km kopgarumā);
  • Grants segums (89,59 km kopgarumā) klasēm.

Uzturēšanas klase nosaka apsekošanas biežumu, defektu novēršanas termiņus un ikdienas uzturēšanas prasības.

LĪGATNES APVIENĪBAS PĀRVALDES AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS KLASES

LĪGATNES PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES
 

Kopējie rādītāji

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes īpašumā un pārraudzībā atrodas Līgatnes pilsētas un Augšlīgatnes ciema ielas ar kopējo garumu 32,84 km, t.sk. 13,78 km ar asfalta segumu, un Līgatnes pagasta ceļi ar kopējo garumu 80,96 km, t.sk. 1,57 km ar asfalta segumu.

Apsaimniekošana

Līgatnes apvienības pārvaldes teritorijā atbilstoši noslēgtajam deleģējuma līgumam ceļu un ielu apsaimniekošanas funkcija uzdota kapitālsabiedrībai SIA “Līgatnes komunālserviss”, kas veic ceļu atjaunošanas un ikdienas uzturēšanas darbu organizēšanu un uzraudzību. Daļa funkciju – piemēram, ceļmalu pļaušana, ceļa malu zemes un krūmu apauguma likvidēšana, ceļa zīmju uzstādīšana, minerālmateriāla iestrāde, sniega tīrīšana u.c. tiek veikta ar kapitālsabiedrības tehniskajiem resursiem. Pārējo - piemēram, asfalta bedrīšu remontu, ceļu greiderēšanu, minerālmateriāla iegādi, ielu ar grants segumu atputekļošanu, pretslīdes materiālu kaisīšanu ziemas sezonā u.c. veic iepirkuma procedūrās izvēlēts komersants. Ceļu uzturēšanas un atjaunošanas darbi notiek tikai saskaņā ar ceļu darbu prioritāšu un budžeta plānu un iespējamām ārkārtas situācijām.

Fiziskām un juridiskām personām ir iespēja pasūtīt un saņemt kapitālsabiedrības piedāvājumā esošus ceļu uzturēšanas darbu pakalpojumus privāto ceļu atjaunošanai un uzturēšanai atbilstoši kapitālsabiedrības pakalpojumu izcenojumiem.

Ceļu ierobežojumi


Kartē atainoti aktuāli dati - pašvaldības autoceļu posmi, kuros (ar sarkanu) noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums. Iestājoties ilgstošam sausuma vai sala periodam, ierobežojums tiek atcelts vai mainīts. Lai veiktu kokmateriālu vai citas kravas virs 7 tonnām vešanu pa pašvaldības autoceļiem ar grants segumu ierobežojuma periodā, ir iespējams noslēgt vienošanos par autoceļa izmantošanu, sekojoši saskaņojot katru braucienu un uzņemoties atbildību par iespējamo ceļa klātnes bojājumu novēršanu par saviem līdzekļiem. Kokmateriālu krautnes izveide pašvaldības autoceļa malā ir jāsaskaņo pašvaldībā jebkuros laika apstākļos neatkarīgi no esošiem vai neesošiem transportlīdzekļu masas ierobežojumiem. Abos iepriekš minētos gadījumos pašvaldībā iesniedzams iesniegums brīvā formā par autoceļa izmantošanu kravu/as pārvadājuma veikšanai vai par kokmateriālu krautnes izveidi. Iesniegumā par krautnes izveidi jāpievieno saprotams shematisks atainojums plānotajam izvietojumam dabā (atzīme kartē - kopēts vai skanēts materiāls A4 formātā). 

gtag('config', 'G-YL58XLKND2');