Atkritumu apsaimniekošana

Līgatnes pilsētā un Līgatnes pagastā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina

pašvaldību uzņēmums SIA "ZAAO"

SIA "ZAAO" sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vīzija - Būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko atzīst partneri un sabiedrība

Misija - Dalīties ar savu pozitīvo pieredzi

Vērtības – Profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Uzņēmuma galvenais stratēģiskais mērķis ir atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību (uzņēmuma īpašnieču) teritorijā tādā veidā, lai:
1) tiktu ievērotas:
- normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti;
- valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu nosacījumi;
- uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas normas;
- klientu maksātspējas robežas.
2) pakalpojums atbilstu ZAAO izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
3) uzņēmums darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes;
4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas;
5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu;
6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai konkrētajā pašvaldībā;
7) darbība tiktu virzīta uz noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kas sasniedzams ar atkritumu pārstrādes īpatsvara paaugstināšanu.