Autoceļu uzturēšanas klases

Saskaņā ar Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punktu un tā 4.2. apakšpunktu autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no1.novembra līdz 31. martam), apstiprina pašvaldības autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi nosaka, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti. Līgatnes novada pašvaldībā esošie autoceļi atbilst:

  • D (99,75 km kopgarumā),
  • C (14,19 km kopgarumā),
  • A1 (15,35 km kopgarumā),
  • Grants segums (89,59 km kopgarumā) klasēm.

Uzturēšanas klase nosaka apsekošanas biežumu, defektu novēršanas termiņus un ikdienas uzturēšanas prasības.

Līgatnes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases