Līgatnes novada būvvalde

!!! Saistībā ar COVID-19 saslimšanas izplatības mazināšanu un epidemioloģiskās drošības uzturēšanu Līgatnes novada būvvalde lūdz apmeklējumus klātienē iepriekš pieteikt !!!

Dokumentu pieņemšana jaunu būvniecības procesu ietvaros no 2020. gada 1. janvāra tiek organizēta tikai elektroniski caur būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

 Ieprieks uzsāktu būvniecības lietu dokumenti papīra formātā klātienē vartikt  iesniegti apmeklējumu iepriekš piesakot.

Lūgums izmantot elektronisku dokumentu iesniegšanas formu vai sūtīt pa tos pa pastu - Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsunovads, LV-4110.

Saziņa: buvvalde@ligatne.lv

Tālr.: Būvvalde 26600364, 64153118

          Būvvaldes vadītāja 26339766

          Būvinspektors 25665638

 

 ______________________________________________________________________________________

 

Būvvaldes sastāvs:

Būvvaldes vadītāja p.i., arhitekte Dace Gradovska dace.gradovska@ligatne.lv
Būvinspektors Uģis Dančauskis buvvalde@ligatne.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Solveiga Kauliņa solveiga.kauliņa@ligatne.lv

 Apmeklētāju pieņemšana:

       Līgatnes novada domē, /kultūras nams/,  Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110                

  • pirmdienās no 8:00 līdz 12:00,
  • trešdienās no 8:00 līdz 12:00

         tālr. 64153118, mob. 26339766

 

  Būvinspektors apmeklētājus pieņem tikai pirmdienās no 8:00 līdz 12:00

 

     e-pasts vēstulēm un iesniegumiem: buvvalde@ligatne.lv

 ______________________________________________________________________________________

Līgatnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/23 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu Līgatnes novada būvvaldē”

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/60 "Grozījumi Līgatnes novada domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr. 9/11 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu""

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/62 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā”

2014. gada 1. oktobrī ir stājies spēkā jaunais būvniecības regulējums:

Turpmāk būves (ēkas un inženierbūves) pēc sava rakstura un apjoma tiek iedalītas trīs grupās (Būvju iedalījums grupās). Katrai grupai un būvniecības veidam ir noteikts nepieciešamo dokumentu un darbību kopums, ko regulē speciālie būvnoteikumi.

 

 ______________________________________________________________________________________

 

Ēku būvnoteikumi nosaka sekojošu būvniecības procesu kārtību:

N.P.K. Būvniecības veids

Procesa apraksts

Iesniedzamā veidlapa

1. 1. grupas ēku jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija (izņemot kultūras pieminekļus), pārbūve, vienkāršota atjaunošana, ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana shēma_1 EBN/1
2.

1. grupas ēku nojaukšana,
2. grupas ēku nojaukšana, ja ēka nav pieslēgta pie ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti

shēma_2 EBN/2
3. 1., 2. un 3. grupas ēku vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves shēma_3 EBN/3
4.

1. grupas ēku restaurācija, ja tās ir kultūras piemineklis, lietošanas veida maiņa ar pārbūvi pārsniedzot max apjomus,
2. un 3. grupas ēku jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, restaurācija, pārbūve, nojaukšana

shēma_4

EBN/4

5. 2. un 3. grupas ēku vienkāršota atjaunošana shēma_5 EBN/5
6. 2. un 3. grupas ēku fasādes vienkāršota atjaunošana shēma_6 EBN/6
7. 1., 2. un 3. grupas ēku konservācija, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par ekspluatācijā pieņemtas ēkas konservāciju shēma_7 EBN/7
8. 1. grupas inženierbūves būvdarbi, 2. grupas sezonas inženierbūves novietošana   IBN/1
9. 1. grupas inženiertīkla pievada jauna būvniecība, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana, pārbūve, 2. grupas inženiertīkla atjaunošana   IBN/3
  Citas veidlapas:    
10. Pieteikums - atļauja rakšanas darbu veikšanai un/vai  norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai (būvvaldē iesniegt 2 eksemplārus !)   rakšanas atļauja
11. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai   EBN/14
12. Apliecinājums par ēkas nojaukšanu   EBN/17
13. Iesniegums līdz 2014. gada 1. oktobrim izsniegtas būvatļaujas pagarināšanai/pārreģistrācijai   iesniegums par būvatļauju

   
 Informācija par būvniecības iecerēm un būvvaldes lēmumiem pieejama šeit:

 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions