Ceļu ierobežojumi

Pašvaldības ceļu posmi ar grants segumu, kuros noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums (7t).Kartē atainoti aktuāli dati - pašvaldības autoceļu posmi, kuros (ar sarkanu) noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums. Iestājoties ilgstošam sausuma vai sala periodam, ierobežojums tiek atcelts vai mainīts. Lai veiktu kokmateriālu vai citas kravas virs 7t vešanu pa pašvaldības autoceļiem ar grants segumu ierobežojuma periodā, ir iespējams noslēgt vienošanos par autoceļa izmantošanu, sekojoši saskaņojot katru braucienu un uzņemoties atbildību par iespējamo ceļa klātnes bojājumu novēršanu par saviem līdzekļiem. Kokmateriālu krautnes izveide pašvaldības autoceļa malā ir jāsaskaņo pašvaldībā jebkuros laika apstākļos neatkarīgi no esošiem vai neesošiem transportlīdzekļu masas ierobežojumiem. Abos iepriekš minētos gadījumos pašvaldībā iesniedzams iesniegums brīvā formā par autoceļa izmantošanu kravu/as pārvadājuma veikšanai vai par kokmateriālu krautnes izveidi. Iesniegumā par krautnes izveidi jāpievieno saprotams shematisks atainojums plānotajam izvietojumam dabā (atzīme kartē - kopēts vai skanēts materiāls A4 formātā).