Darbinieki, kontakti

Līgatnes novada domes darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/


Līgatnes novada domes administrācijas pieņemšanas laiki.
Līgatnes novada domes un tai pakļauto struktūrvienību darbinieku darba telefonu Nr. un e-pasta adreses skatīt zemāk tabulās:

Domes administrācija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Šteins 29412602 ainars.steins@ligatne.lv
2 Izpilddirektors Egils Kurpnieks APC 64155635 22005965 egils.kurpnieks@ligatne.lv
3 Domes deputāts; domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Cīrulis nav 29443809 viktors.cirulis@ligatne.lv
4 Domes deputāts; sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas vadītājs Baiba Pelse nav 26135158

baiba.pelse@ligatne.lv

5 Domes deputāts; izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas vadītājs Guntis Zicmanis nav 29165555 guntis.zicmanis@ligatne.lv
6 Domes deputāts; ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas vadītājs Rihards Vidzickis nav 26532556 rihards.vidzickis@ligatne.lv
7 Domes deputāts Guntars Pīpkalējs nav 29482971 guntars.pipkalejs@ligatne.lv
8 Domes deputāts Pēteris Lideris nav 29251120 peteris.lideris@ligatne.lv
9 Domes deputāts Jurijs Daģis nav 29120691 juris.dagis@ligatne.lv
10 Domes deputāts Gunita Liepiņa 64153409 28661216 gunita.liepina@ligatne.lv
11 Jaunatnes un izglītības lietu speciālists Dace Bērziņa   26866855 dace.ligsk@inbox.lv

 

Domes kanceleja

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kancelejas vadītāja - juriste Ilze Goba APC 64155590 25619988 kanceleja@ligatne.lv
2 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Anita Jaunzeme LPC 64153176 26415809 novadadome@ligatne.lv
3 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv
4 Darba drošības un personāla lietu speciālists Dace Krūmiņa - Eglīte LPC 64153408 25611466 dace.krumina@ligatne.lv
5 Jurista palīgs Inta Baltgalve LPC 64153176 26415809

inta.baltgalve@ligatne.lv

6 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālists Andis Jermalovičs     andis@ligatne.lv
7 Juriste Santa Grīnberga LPC 64153408  25611466 santa.grinberga@ligatne.lv
8 Juriste Ramona Čunkure APC 64155653  

ramona.cunkure@ligatne.lv

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Galvenā grāmatvede Ieva Remese   27804536 ieva.remese@ligatne.lv
2 Finansiste - ekonomiste Indra Kaša APC 64155451 25614636 indra.kasa@ligatne.lv
3 Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Vineta Kārkliņa LPC 64153176 vineta.karklina@ligatne.lv
4 Galvenās grāmatvedes vietniece Inta Liepa APC 64155485 25614636 inta.liepa@ligatne.lv
5 Galvenās grāmatvedes vietniece Maija Sprūde APC 64155485 25614636 maija.sprude@ligatne.lv
6 Vecākā grāmatvede Ilze Grahoļska APC 64155451   ilze.graholska@ligatne.lv
7 Kasiere Spodra Kikuste LPC 64161193 nav spodra.kikuste@ligatne.lv
8 Kasiere Valija Mortuļeva APC 64155587 29414465 valija.mortuleva@ligatne.lv

 

Bāriņtiesa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale APC 64155640 26422362 barintiesa@ligatne.lv
2 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Cīrule APC 64155640 26190680 barintiesa@ligatne.lv
3 Bāriņtiesas locekle Ina Plūme     barintiesa@ligatne.lv
4 Bāriņtiesas locekle Sandra Kuhaļska     barintiesa@ligatne.lv
5 Bāriņtiesas locekle Dace Lielmane     barintiesa@ligatne.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja        
2 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv

 

Bibliotēkas

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Līgatnes bibliotēkas vadītāja Laima Timermane LPC 64153121 28395513 ligpilsbibl@ligatne.lv
2 Augšlīgatnes bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga APC 64155486 nav vera.dalberga@ligatne.lv

 

Pašvaldības policija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš

64155596

26545908 policija@ligatne.lv
2 Pašvaldības policijas inspektors Normunds Staģītis 64155596 28303019 policija@ligatne.lv

 

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītāja - arhitekte Dace Gradovska LPC 64153118   dace.gradovska@ligatne.lv
2 Projektu vadītāja Daina Tērauda LPC 64153408   daina.terauda@ligatne.lv
3 Vecākais speciālists - mežkopis Ēriks Liepiņš   29181845 eriks.liepins@daba.gov.lv.
4 Nekustamā īpašuma speciāliste Solveiga Kauliņa LPC 64153118   solveiga.kaulina@ligatne.lv
5 Būvinspektors Uģis Dančauskis LPC 64153118

buvvalde@ligatne.lv

6 Konsultante, iepirkumu speciāliste Violeta Vikmane APC 64155653   violeta.vikmane@ligatne.lv
7 Lietvedības pārzine Anastasija Šveice

LPC 64153118

 

anastasija.sveice@ligatne.lv

8 Būvinženieris Andrejs Čevers LPC 64153118    
  Lauksaimniecības konsultante Dace Brēmane otrdienās, trešdienās, APC 64155640 26343817 bremanedace@inbox.lv

 

Sociālais dienests

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone APC 64155587 26433188 socdienests@ligatne.lv
2 Automobīļa vadītājs Indulis Jaunzems nav socdienests@ligatne.lv
3 Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām Aiga Vanaga APC 64155587  

aiga.vanaga@ligatne.lv

4 Sociālais darbinieks  darbam ar ģimenēm ar bērniem Ramona Indriksone

APC 64155587

  ramona.indriksone@ligatne.lv
5 Aprūpētājs Agrita Līckrastiņa APC 64155587 29414465 socdienests@ligatne.lv
6 Sociālās palīdzības organizators Anete Bajāre APC 64155587    anete.bajare@ligatne.lv

 

Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītājs Imants Antonovs Skaļupes 64153509 26466615 imantsantonovs@inbox.lv
2 Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs  Juris Preiss Skaļupes 64153509 26161326 virpuliss@inbox.lv
3 Apsaimniekojamās teritorijas pārzine Vita Zilgalve Skaļupes 64153509 29265518 vitazilgalve@inbox.lv
4 Apkures iekārtas operators Miervaldis Brūveris nav 26418960 nav
5 Elektromontieris Māris Liepa nav 26464024 nav
6 Attīrīšanas iekārtu speciālists Jānis Vīndedzis nav 29641397 nav
7 ZAAO laukuma labiekārtošanas strādniece Augšlīgatnē Zenta Ķauķīte APC 64155886 nav nav
8 Kapu pārzinis (Spriņģu un Zanderu kapos) Aina Šleicere nav 28367483 nav
9 Kapu pārzinis (Paltmales un Ķempju kapos) Inese  Matroze  nav 29467830 nav

 SIA "Līgatnes nami"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Valdes loceklis Dāvis Lācis LPC 64153471 25622678  ligatnesnami@ligatne.lv
2 Grāmatvede, informācija par norēķiniem Ilze Gasperte LPC 64153471 26342427

ligatnesnami@ligatne.lv

3

Grāmatvede


 Ilze Jurjāne LPC 64153471 26342427  ligatnesnami@ligatne.lv

Līgatnes kultūras un tūrisma centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kultūras un tūrisma centra vadītāja Inese  Okonova LPC 64153180 28395513 kultcentrs@ligatne.lv
2 Kultūras pasākumu vadītāja Inese Kadiķe-Āboliņa LPC 64153180 26140994  kultcentrs@ligatne.lv
3

Tūrisma informācijas centra vadītāja 

Liene Korņejeva LPC 64153169  29189707 info@visitligatne.lv
4 TIC speciāliste Ieva Timermane LPC 64153169  29189707 info@visitligatne.lv
5 Kultūras un tūrisma centra vadītāja vietnieks saimnieciskos jautājumos Ingus Korņejevs LPC 64153180   kultcentrs@ligatne.lv
6 Galv. Grāmatvede Baiba Pīpkalēja LPC 64153180   baiba.pipkaleja@ligatne.lv
7 TIC konsultante Ramona Vasiļjeva LPC 64153169  29189707  info@visitligatne.lv
8 Pašdarbības kolektīvu koordinatore, administratore Daina Birne LPC 64153180 nav kultcentrs@ligatne.lv
9 Sieviešu un meiteņu vokālā ansambļa "Mantojums" vadītāja Dace Bicāne nav 26327924 kultcentrs@ligatne.lv
10 Deju kolektīva "Zeperi" vadītāja Iveta Pētersone Lazdāne nav nav kultcentrs@ligatne.lv
11 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Mārcis Katajs nav nav kultcentrs@ligatne.lv
12 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Ilmārs Seilis nav nav kultcentrs@ligatne.lv
13 Senioru kluba līnijdeju kolektīva "Možums" vadītāja Irēna Rešetņika nav nav  kultcentrs@ligatne.lv
14 Tautas lietišķās mākslas studijas "Līgatne" vadītāja Daina Klints nav 29123825 kultcentrs@ligatne.lv
15 Līgatnes pūtēju orķestra vadītājs Anatolijs Terentjevs nav 29458949 kultcentrs@ligatne.lv

 

Dienas un interešu centrs Saulespuķe, Amatnieku centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dienas centra vadītāja Daina Klints nav 29123825  dainaklints@inbox.lv
2 Audzinātājs - koordinators Antra Strazdiņa nav   nav
3 Audzinātājs - koordinators Inna Čudare      
4 Audzinātājs - koordinators Rasma Šleicere      
5 Audzinātājs - koordinators Juris Bērziņš      
6 Saimnieks Anita Gustava-Sitniece nav nav nav

 

Citu pakalpojumu sniedzēji un tehniskie darbinieki

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Ugunsdzēsības automašīnas uzturētājs un vadītājs Augšlīgatne Kaspars Klāmanis APC 64155886 29405022 nav
2 Ugusdzēsības automašīnas uzturētājs un vadītājs Līgatne      

 

Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sociālās aprūpes centra vadītāja  Iveta Viļumsone 64153174 29392952 nav

 

Līgatnes mūzikas un mākslas skola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore Irita Merga 64155449 29265326 maksla.muzika@ligatne.lv

 

Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestāde

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 PII vadītāja Gunita Liepiņa LPC 64153409,  APC 64155441 28661216 bernudarzs@ligatne.lv

 

Līgatnes novada vidusskola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore  Kintija Blūmentāle 64153137  26361250 vidusskola@ligatne.lv

Līgatnes novada Sporta centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Sp.c.tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis 26562551  26403559  
 

 

Laika ziņas
O
31
5°C
mākoņains
T
01
3.5°C
lietusgāzes
Aptaujas