Darbinieki, kontakti

Līgatnes novada domes darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/


Līgatnes novada domes administrācijas pieņemšanas laiki.
Līgatnes novada domes un tai pakļauto struktūrvienību darbinieku darba telefonu Nr. un e-pasta adreses skatīt zemāk tabulās:

Domes administrācija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Šteins 29412602 ainars.steins@ligatne.lv
2 Izpilddirektors Egils Kurpnieks APC 64155635 22005965 egils.kurpnieks@ligatne.lv
3 Domes deputāts; domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Cīrulis nav 29443809 viktors.cirulis@ligatne.lv
4 Domes deputāts; sociālās aprūpes un veselības aizsardzības komitejas vadītājs Baiba Pelse nav 26135158

baiba.pelse@ligatne.lv

5 Domes deputāts; izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas vadītājs Guntis Zicmanis nav 29165555 guntis.zicmanis@ligatne.lv
6 Domes deputāts; ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitejas vadītājs Rihards Vidzickis nav 26532556 rihards.vidzickis@ligatne.lv
7 Domes deputāts Guntars Pīpkalējs nav 29482971 guntars.pipkalejs@ligatne.lv
8 Domes deputāts Pēteris Lideris nav 29251120 peteris.lideris@ligatne.lv
9 Domes deputāts Jurijs Daģis nav 29120691 juris.dagis@ligatne.lv
10 Domes deputāts Gunita Liepiņa 64153409 28661216 gunita.liepina@ligatne.lv
11 Jaunatnes un izglītības lietu speciālists Dace Bērziņa   26866855 dace.ligsk@inbox.lv

 

Domes kanceleja

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kancelejas vadītāja - juriste Ilze Goba APC 64155590 25619988 kanceleja@ligatne.lv
2 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Anita Jaunzeme LPC 64153176 26415809 novadadome@ligatne.lv
3 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv
4 Darba drošības un personāla lietu speciālists Dace Krūmiņa - Eglīte LPC 64153408 25611466 dace.krumina@ligatne.lv
5 Jurista palīgs Inta Baltgalve LPC 64153176 26415809

inta.baltgalve@ligatne.lv

6 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālists Andis Jermalovičs     andis@ligatne.lv
7 Juriste Santa Grīnberga LPC 64153408  25611466 santa.grinberga@ligatne.lv
8 Juriskonsults Daiga Gailīte APC 64155653    
9 Juriste Ramona Čunkure APC 64155653  

ramona.cunkure@ligatne.lv

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Galvenā grāmatvede Ieva Remese   27804536 ieva.remese@ligatne.lv
2 Finansiste - ekonomiste Indra Kaša APC 64155451 25614636 indra.kasa@ligatne.lv
3 Galvenās grāmatvedes vietniece Baiba Pīpkalēja APC 64155451 25614636 baiba.pipkaleja@ligatne.lv
4 Galvenās grāmatvedes vietniece Inta Liepa APC 64155485 25614636 inta.liepa@ligatne.lv
5 Galvenās grāmatvedes vietniece Maija Sprūde APC 64155485 25614636 maija.sprude@ligatne.lv
6 Vecākā grāmatvede Ilze Grahoļska APC 64155451   ilze.graholska@ligatne.lv
7 Kasiere Spodra Kikuste LPC 64161193 nav spodra.kikuste@ligatne.lv
8 Kasiere Valija Mortuļeva APC 64155587 29414465 valija.mortuleva@ligatne.lv

 

Bāriņtiesa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale APC 64155640 26422362 barintiesa@ligatne.lv
2 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Cīrule APC 64155640 26190680  
3 Bāriņtiesas locekle Ina Plūme      
4 Bāriņtiesas locekle Ineta Bērziņa      
5 Bāriņtiesas locekle Dace Lielmane      

 

Dzimtsarakstu nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja        
2 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv

 

Bibliotēkas

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Līgatnes bibliotēkas vadītāja Laima Timermane LPC 64153121 28395513 ligpilsbibl@ligatne.lv
2 Augšlīgatnes bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga APC 64155486 nav vera.dalberga@ligatne.lv

 

Pašvaldības policija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš

64155596

26545908 policija@ligatne.lv
2 Pašvaldības policijas inspektors Normunds Staģītis 64155596 28303019 policija@ligatne.lv

 

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītāja - arhitekte Dace Gradovska LPC 64153118   dace.gradovska@ligatne.lv
2 Projektu vadītāja Daina Tērauda LPC 64153408   daina.terauda@ligatne.lv
3 Vecākais speciālists - mežkopis Ēriks Liepiņš   29181845 eriks.liepins@daba.gov.lv.
4 Nekustamā īpašuma speciāliste Solveiga Kauliņa LPC 64153118   solveiga.kaulina@ligatne.lv
5 Būvinspektors Uģis Dančauskis LPC 64153118

buvvalde@ligatne.lv

6 Konsultante, iepirkumu speciāliste        
7 Lietvedības pārzine Anastasija Šveice

LPC 64153118

 

anastasija.sveice@ligatne.lv

8 Būvinženieris Andrejs Čevers LPC 64153118    
  Lauksaimniecības konsultante Dace Brēmane otrdienās, trešdienās, APC 64155640 26343817 bremanedace@inbox.lv

 

Sociālais dienests

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone APC 64155587 26433188 socdienests@ligatne.lv
2 Automobīļa vadītājs Indulis Jaunzems nav nav
3 Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām Aiga Vanaga APC 64155587    
4 Sociālais darbinieks  darbam ar ģimenēm ar bērniem Ramona Indriksone

APC 64155587

   
5 Aprūpētājs Agrita Līckrastiņa APC 64155587 29414465  
6 Sociālās palīdzības organizators Anete Bajāre APC 64155587    

 

Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa APC

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītājs Imants Antonovs Skaļupes 64153509 26466615 imantsantonovs@inbox.lv
2 Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs  Juris Preiss Skaļupes 64153509 26161326 virpuliss@inbox.lv
3 Apsaimniekojamās teritorijas pārzine Vita Zilgalve Skaļupes 64153509 29265518 vitazilgalve@inbox.lv
4 Apkures iekārtas operators Miervaldis Brūveris nav 26418960 nav
5 Elektromontieris Māris Liepa nav 26464024 nav
6 Attīrīšanas iekārtu speciālists Jānis Vīndedzis nav 29641397 nav
7 ZAAO laukuma labiekārtošanas strādniece Augšlīgatnē Zenta Ķauķīte APC 64155886 nav nav
8 Kapu pārzinis (Spriņģu un Zanderu kapos) Aina Šleicere nav 28367483 nav
9 Kapu pārzinis (Paltmales un Ķempju kapos) Inese  Matroze  nav 29467830 nav

 SIA "Līgatnes nami"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Valdes loceklis Dāvis Lācis LPC 64153471 25622678  ligatnesnami@ligatne.lv
2 Grāmatvede, informācija par norēķiniem Ilze Gasperte LPC 64153471 26342427

ligatnesnami@ligatne.lv

3

Grāmatvede


 Ilze Jurjāne LPC 64153471 26342427  ligatnesnami@ligatne.lv

Līgatnes kultūras un tūrisma centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kultūras un tūrisma centra vadītāja Inese  Okonova LPC 64153180 28395513 kultcentrs@ligatne.lv
2 Kultūras pasākumu vadītāja Inese Kadiķe-Āboliņa LPC 64153180 26140994  
3

Tūrisma informācijas centra vadītāja 

Liene Korņejeva LPC 64153169  29189707 info@visitligatne.lv
4 TIC speciāliste Ieva Timermane LPC 64153169  29189707 info@visitligatne.lv
5 Kultūras un tūrisma centra vadītāja vietnieks saimnieciskos jautājumos Ingus Korņejevs LPC 64153180    
6 TIC konsultante Ramona Vasiļjeva LPC 64153169  29189707  info@visitligatne.lv
7 Pašdarbības kolektīvu koordinatore, administratore Daina Birne LPC 64153180 nav nav
8 Sieviešu un meiteņu vokālā ansambļa "Mantojums" vadītāja Dace Bicāne nav 26327924 nav
9 Deju kolektīva "Zeperi" vadītāja Iveta Pētersone Lazdāne nav nav nav
10 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Mārcis Katajs nav nav nav
11 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Ilmārs Seilis nav nav nav
12 Senioru kluba līnijdeju kolektīva "Možums" vadītāja Irēna Rešetņika nav nav  nav
13 Tautas lietišķās mākslas studijas "Līgatne" vadītāja Daina Klints nav 29123825 nav

 

Dienas un interešu centrs Saulespuķe, Amatnieku centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dienas centra vadītāja Daina Klints nav 29123825, 28323496  dainaklints@inbox.lv
2 Audzinātājs - koordinators Antra Strazdiņa nav   nav
3 Audzinātājs - koordinators Inna Čudare      
4 Audzinātājs - koordinators Rasma Šleicere      
5 Audzinātājs - koordinators Juris Bērziņš      
6 Saimnieks Anita Gustava-Sitniece nav nav nav

 

Citu pakalpojumu sniedzēji un tehniskie darbinieki

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Ugunsdzēsības automašīnas uzturētājs un vadītājs Augšlīgatne Kaspars Klāmanis APC 64155886 29405022 nav
2 Ugusdzēsības automašīnas uzturētājs un vadītājs Līgatne      

 

Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sociālās aprūpes centra vadītāja  Iveta Viļumsone 64153174 29392952 nav

 

Līgatnes mūzikas un mākslas skola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore Irita Merga 64155449 29265326 maksla.muzika@ligatne.lv

 

Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestāde

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 PII vadītāja Gunita Liepiņa LPC 64153409,  APC 64155441 28661216 bernudarzs@ligatne.lv

 

Līgatnes novada vidusskola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore  Kintija Blūmentāle 64153137  26361250 vidusskola@ligatne.lv

Līgatnes novada Sporta centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Sp.c.tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis 26562551  26403559  
 

 

Laika ziņas
P
19
3°C
lietusgāzes
S
20
2.5°C
mākoņains
Aptaujas