Darbinieki, kontakti, informācija saziņai

Līgatnes novada domes darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/


Līgatnes novada domes administrācijas pieņemšanas laiki.
Līgatnes novada domes un tai pakļauto struktūrvienību darbinieku darba telefonu Nr. un e-pasta adreses skatīt zemāk tabulās:

Domes administrācija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Šteins APC 64155635 29412602 ainars.steins@ligatne.lv
2 Izpilddirektors Egils Kurpnieks APC 64155635 22005965 egils.kurpnieks@ligatne.lv
3 Domes deputāts; domes priekšsēdētāja vietnieks Rihards Vidzickis nav 26532556 vienkocis@inbox.lv
4 Domes deputāts Baiba Pelse nav 26135158

ligatnei@inbox.lv

5 Domes deputāts Daina Klints nav
29123825
dainaklints@inbox.lv
6 Domes deputāts Kaspars Gulbis nav
29445040
akordeons@inbox.lv
7 Domes deputāts Guntars Pīpkalējs nav 29482971 guntars.pipkalejs@ligatne.lv
8 Domes deputāts Vineta Lapsele nav
28616777
vineta.lapsele@inbox.lv
9 Domes deputāts Jurijs Daģis nav 29120691 juris.dagis@inbox.lv
10 Domes deputāts Gunita Liepiņa 64153409 28661216 gunita.liepina@ligatne.lv
11 Jaunatnes un izglītības lietu speciālists Dace Bērziņa   26866855 dace.ligsk@inbox.lv

 

Domes kanceleja

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kancelejas vadītāja - juriste Ilze Goba APC 64155590 25619988 kanceleja@ligatne.lv
2 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Anita Jaunzeme LPC 64153176 26415809 novadadome@ligatne.lv
3 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv
4 Darba drošības un personāla lietu speciālists Dace Krūmiņa - Eglīte LPC 64155451 dace.krumina@ligatne.lv
5 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālists Andis Jermalovičs     andis@ligatne.lv
6 Juriste Santa Grīnberga LPC 64153408  25611466 santa.grinberga@ligatne.lv
7 Juriste-konsultante Ramona Čunkure APC 64155653  

ramona.cunkure@ligatne.lv

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Galvenā grāmatvede Ieva Remese   27804536 ieva.remese@ligatne.lv
2 Finansiste - ekonomiste Indra Kaša APC 64155451 25614636 indra.kasa@ligatne.lv
3 Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Maija Zaperecka
LPC 64174668
maija.zaperecka@ligatne.lv
4 Galvenās grāmatvedes vietniece Inta Liepa APC 64155485 25614636 inta.liepa@ligatne.lv
5 Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Grahoļska APC 64155485   ilze.graholska@ligatne.lv
6 Vecākā grāmatvede Inese Slavēna APC 64155451   inese.slavena@ligatne.lv
7 Kasiere Valija Mortuļeva APC 64155510   valija.mortuleva@ligatne.lv

 

Bāriņtiesa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale APC 64155640 26422362 barintiesa@ligatne.lv
2 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Lapsiņa APC 64155640   barintiesa@ligatne.lv
3 Bāriņtiesas locekle Daina Tērauda     barintiesa@ligatne.lv
4 Bāriņtiesas locekle Sandra Kuhaļska     barintiesa@ligatne.lv
5 Bāriņtiesas locekle Elita Cīrule
    barintiesa@ligatne.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ramona Čunkure  APC 64155653  

 ramona.cunkure@ligatne.lv

2 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv

 

Bibliotēkas

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Līgatnes bibliotēkas vadītāja Madara Židaua
LPC 64153121
biblioteka@ligatne.lv
2 Augšlīgatnes bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga APC 64155486 nav vera.dalberga@ligatne.lv

 

Pašvaldības policija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš

64155596

26545908 policija@ligatne.lv
2 Pašvaldības policijas inspektors Normunds Staģītis 64155596 28303019 policija@ligatne.lv

 

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītāja - arhitekte Dace Gradovska LPC 64153118   dace.gradovska@ligatne.lv
2 Projektu vadītāja Daina Tērauda LPC 64153408   daina.terauda@ligatne.lv
3 Vecākais speciālists - mežkopis Ēriks Liepiņš   29181845 eriksliepins7@gmail.com
4 Nekustamā īpašuma speciāliste Solveiga Kauliņa LPC 64153118   solveiga.kaulina@ligatne.lv
5 Būvinspektors Uģis Dančauskis LPC 64153118

buvvalde@ligatne.lv

6 Konsultante, iepirkumu speciāliste Iveta Rozenberga APC 64155653   iveta.rozenberga@ligatne.lv
7 Lietvedības pārzine Anastasija Šveice

LPC 64153118

 

anastasija.sveice@ligatne.lv

8 Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldnieks Juris Saidāns LPC 64153118    juris.saidans@ligatne.lv
           

 

Sociālais dienests

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone APC 64174121 26433188 socdienests@ligatne.lv
2 Automobīļa vadītājs Indulis Jaunzems APC 64155587
socdienests@ligatne.lv
3 Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām Velita Solnceva APC 64174123  

 

4 Sociālais darbinieks  darbam ar ģimenēm ar bērniem Anete Bajāre

APC 64155587

  anete.bajare@ligatne.lv
5 Aprūpētājs Agrita Līckrastiņa APC 64155587 29414465 socdienests@ligatne.lv
6 Sociālās palīdzības organizators Aiga Vanaga APC 64155587   aiga.vanaga@ligatne.lv
7 Sociālais darbinieks Santa Rudmieze APC 64155587   santa.rudmieze@ligatne.lv


 SIA "Līgatnes nami"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Valdes loceklis Dāvis Lācis LPC 64153471 25622678 ligatnesnami@ligatne.lv

P/A "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore Sarmīte Usāne LPC 64153180 28395513 kultcentrs@ligatne.lv
2 Direktores vietniece kultūras jomā Ingūna Millere LPC 64153180 27091308 kultura@ligatne.lv
3

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Ieva Šulca 64153169 29189707 info@visitligatne.lv
4 TIC speciāliste Ramona Vasiļjeva 64153169 29189707
info@visitligatne.lv
5 TIC speciāliste Iveta Ašeniece 64153169 29189707 info@visitligatne.lv
6 Kultūras un tūrisma centra direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos   LPC 64153180   kultcentrs@ligatne.lv
7 Galvenā grāmatvede Linda Vorza LPC 64153180   kultcentrs@ligatne.lv
8 Amatiermākslas kolektīvu koordinatore, administratore Daina Birne LPC 64153180 nav kultcentrs@ligatne.lv
9 Sieviešu vokālā ansambļa "Mantojums" vadītāja Dace Bicāne nav 26327924 kultcentrs@ligatne.lv
10 Deju kolektīva "Zeperi" vadītāja Liene Frīdberga nav nav kultcentrs@ligatne.lv
11 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Mārcis Katajs nav nav kultcentrs@ligatne.lv
12 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Ilmārs Seilis nav nav kultcentrs@ligatne.lv
13 Senioru kluba līnijdeju kolektīva "Možums" vadītāja Irēna Rešetņika nav nav  kultcentrs@ligatne.lv
14 Tautas lietišķās mākslas studijas "Līgatne" vadītāja Laila Šteinberga nav
kultcentrs@ligatne.lv
15 Līgatnes pūtēju orķestra vadītājs Anatolijs Terentjevs nav 29458949 kultcentrs@ligatne.lv

Dienas un amatnieku centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dienas centra vadītāja Daina Klints nav 29123825  dainaklints@inbox.lv
2 Audzinātājs - koordinators Antra Strazdiņa nav   nav
3 Audzinātājs - koordinators Inna Čudare      
4 Audzinātājs - koordinators Rasma Šleicere      
5 Audzinātājs - koordinators Juris Bērziņš      Līgatnes mūzikas un mākslas skola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore  Marlēna Lapiņa 64155449   maksla.muzika@ligatne.lv

 

Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestāde

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 PII vadītāja Gunita Liepiņa LPC 64153409,  APC 64155441 28661216 bernudarzs@ligatne.lv

 

Līgatnes novada vidusskola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore
 Saiva Vītola
64153137  26361250 skola@lnv.lv, saiva.vitola@lnv.lv

Līgatnes novada Sporta centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Sp.c.tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis 26562551  26403559  
2 Sporta centra vadītāja vietnieks Nauris Baumanis      
 

 

Laika ziņas
Aptaujas