Darbinieki, kontakti, informācija saziņai

 Līgatnes novada domes darba laiks
  Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30
  Trešdienās no 8:00 - 18:00

Piektdienās no 8:00 - 15:00 /apmeklētājus nepieņem/

 ______________________________________________________________________________________

Līgatnes novada domes administrācijas pieņemšanas laiki.
Līgatnes novada domes un tai pakļauto struktūrvienību darbinieku darba telefonu Nr. un e-pasta adreses skatīt zemāk tabulās:

Domes administrācija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Šteins APC 64155635 29412602 ainars.steins@ligatne.lv
2 Izpilddirektors Egils Kurpnieks APC 64155635 22005965 egils.kurpnieks@ligatne.lv
3 Domes deputāts; domes priekšsēdētāja vietnieks Rihards Vidzickis nav 26532556 vienkocis@inbox.lv
4 Domes deputāts Kristaps Sviklis nav  

 kristaps.sviklis@gmail.com

5 Domes deputāts Pēteris Lideris nav    peteris.lideris@gmail.com
6 Domes deputāts Kaspars Gulbis nav
29445040
akordeons@inbox.lv
7 Domes deputāts Guntars Pīpkalējs nav 29482971 guntars.pipkalejs@ligatne.lv
8 Domes deputāts Vineta Lapsele nav
28616777
vineta.lapsele@inbox.lv
9 Domes deputāts Jurijs Daģis nav 29120691 juris.dagis@inbox.lv
10 Domes deputāts Gunita Liepiņa 28661216 gunita.liepina@ligatne.lv
11 Izglītības un jaunatnes lietu speciālists Dace Bērziņa 64155451 26866855 dace.berzina@ligatne.lv

 

Domes kanceleja

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Kancelejas vadītāja - juriste Ilze Goba APC 64155590 25619988 kanceleja@ligatne.lv
2 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Anita Jaunzeme LPC 64153176 26415809 novadadome@ligatne.lv
3 Sekretāre, atbild. par dzīvesvietas dekl. Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv
4 Darba drošības un personāla lietu speciālists Dace Krūmiņa - Eglīte LPC 64155451 dace.krumina@ligatne.lv
5 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālists Andis Jermalovičs     andis@ligatne.lv
7 Juriste Monta Eglīte
APC 64155653  

monta.eglite@ligatne.lv

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Galvenā grāmatvede Ieva Remese   27804536 ieva.remese@ligatne.lv
2 Finanšu kontroliere, analītiķe
Anete Dzērve
APC 64155485 anete.dzerve@ligatne.lv
3 Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Maija Zaperecka
LPC 64174668
maija.zaperecka@ligatne.lv
4 Galvenās grāmatvedes vietniece Inta Liepa APC 64155485 25614636 inta.liepa@ligatne.lv
5 Galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Grahoļska APC 64155485   ilze.graholska@ligatne.lv
6 Vecākā grāmatvede Inese Slavēna APC 64155485   inese.slavena@ligatne.lv
7 Kasiere Ineta Uzoliņa
APC 64155510  

 

Bāriņtiesa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Apvienotās bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Sandra Upmale APC 64155640 26422362 apvienotabt@apvienotabt.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ramona Čunkure  APC 64155653  

 ramona.cunkure@ligatne.lv

2 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Līvija Andersone APC 64155636 26190680 ligatnes.pagasts@ligatne.lv

 

Bibliotēkas

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Līgatnes bibliotēkas vadītāja Signija Silauniece 25619107 biblioteka@ligatne.lv
2 Augšlīgatnes bibliotēkas vadītāja Madara Vorza
25714178 pagastabiblioteka@ligatne.lv

 

Pašvaldības policija

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Siliņš

64155596

26545908 policija@ligatne.lv

 

Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļa

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Nodaļas vadītāja - arhitekte Dace Gradovska LPC 64153118   dace.gradovska@ligatne.lv
2 Projektu vadītāja Sabīne Metāla
LPC 64153408 25723833 sabine.metala@ligatne.lv
3 Vecākais speciālists - mežkopis Ēriks Liepiņš   29181845 eriksliepins7@gmail.com
4 Nekustamā īpašuma speciāliste Solveiga Kauliņa LPC 64153118   solveiga.kaulina@ligatne.lv
5 Būvinspektors Uģis Dančauskis LPC 64153118

buvvalde@ligatne.lv

6 Konsultante-iepirkumu speciāliste Violeta Vikmane APC 64155653   violeta.vikmane@ligatne.lv
7 Lietvedības pārzine Anastasija Šveice

LPC 64153118

 

anastasija.sveice@ligatne.lv

8 Pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldnieks Juris Gailis LPC 64153118   juris.gailis@ligatne.lv

 

Sociālais dienests

N.p.k.

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs

e-pasta adrese

1.

Dienesta vadītāja

Iveta Viļumsone

26433188

socdienests@ligatne.lv

2.

Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām

Velita Solnceva

25467098

velita.solnceva@ligatne.lv

3.

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

Sarmīte Dāniele

29414465

sarmite.daniele@ligatne.lv

4.

Sociālais darbinieks

Santa Rudmieze

29392952

santa.rudmieze@ligatne.lv

5.

Sociālās palīdzības organizators

Baiba Putniņa

64155587

baiba.putnina@ligatne.lv

6.

Psihologs

Ilze Serģe

64155587

socdiensts@ligatne.lv

7.

Aprūpētājs

Agrita Līckrastiņa

29392952

 

8.

Aprūpētājs

Gaļina Līckrastiņa

29392952

 

9.

Automobīļa vadītājs

Indulis Jaunzems

64155587

 


 SIA "Līgatnes nami"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Valdes loceklis Dāvis Lācis LPC 64153471 25622678 ligatnesnami@ligatne.lv

P/A "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktors Kaspars Grīnfelds   29184737 kaspars.grinfelds@ligatne.lv
2 Direktora vietniece kultūras jomā Dace Lielmane   29701011 kultura@ligatne.lv
3

Tūrisma informācijas centra vadītāja

Santa Jermičuka 64153169 29189707 tic.vaditaja@ligatne.lv
4 TIC speciāliste Madara Mālniece
64153169 29189707
info@visitligatne.lv
5 TIC speciāliste Lāsma Sandere 64153169 29189707 info@visitligatne.lv
6 Dabas taku apmeklētāju centra darbiniece Vera Greble   28328800 dabastakas@ligatne.lv
7 Dabas taku apmeklētāju centra darbiniece Rudīte Pūcīte   28328800 dabastakas@ligatne.lv
8 Kultūras un tūrisma centra direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos

Ingus Melnis 

   26415195 ingus.melnis@ligatne.lv
9 Galvenais grāmatvedis Aigars Burģelis
    aigars.burgelis@ligatne.lv
10 Amatiermākslas kolektīvu koordinatore, administratore Daina Birne   nav kultcentrs@ligatne.lv
11 Sieviešu vokālā ansambļa "Mantojums" vadītāja Dace Bicāne nav 26327924 kultcentrs@ligatne.lv
12 Deju kolektīva "Zeperi" vadītāja Liene Frīdberga nav nav kultcentrs@ligatne.lv
13 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Mārcis Katajs nav nav kultcentrs@ligatne.lv
14 Jauktā kora "Līgatne" vadītājs Ilmārs Seilis nav nav kultcentrs@ligatne.lv
15 Senioru kluba līnijdeju kolektīva "Rondo" vadītāja Irēna Rešetņika nav nav  kultcentrs@ligatne.lv
16 Tautas lietišķās mākslas studijas "Līgatne" vadītāja Dace Martinsone-Lukevica
nav
kultcentrs@ligatne.lv
17 Līgatnes pūtēju orķestra vadītājs Anatolijs Terentjevs nav 29458949 kultcentrs@ligatne.lv
Dienas, interešu un amatnieku centrs:
18 Vadītāja Areta Raudzepa   26140994 amatumaja@ligatne.lv
19 Audzinātāja - koordinatore Dace Laudere      


Līgatnes mūzikas un mākslas skola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktors  Kaspars Gulbis
 29219075 lmms@ligatne.lv

 

Līgatnes novada Pirmsskolas izglītības iestādes

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Augšlīgatnes PII "Zvaniņi" vadītāja Gunita Liepiņa 28661216 bernudarzszvanini@ligatne.lv
2 Līgatnes pilsētas PII vadītāja Zane Kalniņa 64153409 25767760 bernudarzsligatne@ligatne.lv

 

Līgatnes novada vidusskola

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Direktore
 Saiva Vītola
 26361250 skola@lnv.lv, saiva.vitola@lnv.lv

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

N.p.k.
Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Darba tel.
Mob. tel. e-pasta adrese
1 Direktore Sanita Ungura   25725353 jaunaskola@ligatne.lv

Līgatnes novada Sporta centrs

N.p.k. Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Sp.c.tel. Mob.tel. e-pasta adrese
1 Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis 26562551  26403559  
2 Sporta centra vadītāja vietnieks Aivars Lapiņš